Arbejder ...

loading
oktober 24 2015
Af: mholsen

 

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement
§ 1 Turneringsledelse
A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at turneringen
gennemføres i overensstemmelse med dette reglement. Hvis TL i en sag er inhabil overgår beslutningskompetencen til
bestyrelsen.
B) Turneringskomite. Turneringskomiteen består af en af hovedkredsbestyrelsen udpeget formand og to af
delegeretmødet udpegede medlemmer. TL kan ikke være medlem af turneringskomiteen. Turneringskomiteen træffer
afgørelse i alle spørgsmål vedrørende holdturneringen, som indankes for den. Protest mod en af TL truffet afgørelse
skal indsendes til turneringskomiteens formand senest 10 dage efter, at TL har afsagt sin kendelse
§ 2 Inddeling
Mesterrække: En gruppe med 8 hold.
A-rækker: En gruppe med 8 hold.
B-rækker: To grupper med 8 hold (benævnt B-række 1 og B-række 2).
C-rækker: Et antal grupper med 4 til 8 hold (benævnt C-række 1, C-række 2 osv.). Der er kun fri tilmelding i Crækkerne.

Det tilstræbes, at grupperne dannes, så holdene får mindst mulig kørsel.
§ 3 Holdenes størrelse
I Mesterrækken og A-rækken består holdene af 8 spillere. I B-rækken og C-rækken består holdene af 4 spillere.
§ 4 Spilledage
A) I mesterrækken afvikles runderne samme søndage som 2. division i DSU’s divisionsturnering. I de øvrige
rækker afvikles runderne på hjemmeholdets spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag, lørdag og
søndag. Turneringslederen planlægger ikke runder i vinterferien.
B) Ønsker en klub en spilledato og /eller et spilletidspunkt ændret, rettes der henvendelse til
modstanderklubben og til TL senest 14 dage (i første runde dog 10 dage) før den i turneringsplanen fastsatte
spilledato.
C) Ved uenighed om spilledato og /eller spilletidspunkt spilles der efter turneringsplanen.
Såfremt afstanden mellem de to klubber er over 70 km, kan den gæstende klub dog altid kræve kampen
spillet søndag forud for den aktuelle spilleuge. ”Internettets Krak spillested til spillested normal kørevej” er
udgangspunkt for beregning af kilometerafstand mellem to klubber. Sidste runde spilles på en lørdag eller
søndag, hvis der er klubber, der har over 70 km til spillestedet.
D) Ændring af spilledato, og/eller spilletidspunkt skal godkendes af TL. Aftaler om ændringer bør foreligge
skriftlig. Såfremt TL er medlem af en involveret klub træffes afgørelsen af bestyrelsen.
E) En klub vil kunne kræve aflysning på grund af vejrlig, såfremt dette er af en sådan karakter, at al
udkørsel må anses for umulig eller urimeligt farlig. TL skal dog orienteres så tidligt som muligt på spilledagen,
absolut senest 1 time før det planlagte spilletidspunkt. Ny spilledag og -tid aftales samme dag/aften. Kampen skal så
vidt muligt afvikles inden næste runde. TL kan fastsætte en spilledato, hvis klubberne ikke kan blive enige om et
spilletidspunkt inden for rimelig tid. Såfremt TL er medlem af en involveret klub træffer bestyrelsen de nødvendige
afgørelser i sagen.
§ 5 Kampens afvikling
A) Der spilles efter FIDE's regler for skak, i det omfang de ikke er i strid med bestemmelserne i dette
reglement. Herunder noteringspligt. Såfremt en spiller bevilges noteringsfrihed af TL, vil der være et fradrag
af betænkningstiden med 10 min pr parti. I alle rækker rates partierne, hvis det er muligt også Elo rating.
Partier i omkampe, der bliver spillet efter holdturnerings ordinære runder, rates ikke.
B) Klubber, der har hjemmebane (arrangerende klub), stiller brætter, brikker og ure samt holdleder og
kamplederskilt(e) til rådighed for kampens afvikling. Såfremt den arrangerende klub ikke råder over
tilstrækkeligt materiel, anmodes den gæstende klub senest 8 dage før spilledagen om at medbringe det
nødvendige materiel.
C) Det gæstende hold er forpligtet til at respektere restriktioner, der måtte hvile på hjemmeholdets lokaler.
D) I holdturneringen er rygning ikke tilladt i spillelokalet
E) I mesterrækken startes kampene kl. 12.00 og spilletiden er 6 timer. Hver spiller skal udføre 40 træk på de
første 2 timer af sin betænkningstid. Derefter er der en time plus opsparet tid til resten af partiet. Mekaniske ure
stilles på kl. 3.00.
F) A-og B-rækken startes kl. 19.30 hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 4 timer. Hver spiller har 2 timer til hele
partiet, mekaniske ure stilles på kl. 4.00.
G) C-rækken startes kl. 19.00 hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 3 timer. Hver spiller har 1,5 timer til hele partiet,
mekaniske ure stilles på kl. 4,30.
H) Hjemmeholdet spiller hvid ved lige og sort ved ulige brætnumre.
I) Hver klub udpeger en holdleder, der gerne må være en af spillerne (se holdlederens huskeliste).
Holdlederen må bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom han har ret til at gøre en holdkammerat opmærksom
på, at han havde glemt at standse sit ur efter udført træk. Holdlederne skal præsenteres før kampen, og de
skal bære holdledermærkat eller -skilt.
J) Klubben på hjemmebane udpeger en kampleder, der skal lede kampen (se kampleder instruks)
Kamplederens opgaver fremgår af FIDEs regler § 13. I sidste runde skal der være 1 ikke-spillende kampleder.
I de øvrige runder bør kamplederen ikke spille med. Kamplederen skal præsenteres før kampen, og han skal
bære kampleder mærkat, eller - skilt.
K) Kampleder og holdleder må ikke være en og samme person.
L) Protest mod en afgørelse truffet af kamplederen skal anføres i indberetningen under bemærkninger. 
2.hovedkreds. Holdturnering 2015-2016
Side 2 af 3
Nærmere redegørelse for protesten indsendes skriftlig til TL senest 4 dage efter spilledagen.
M) Enhver spiller som ankommer til skakbrættet mere end en time efter rundens start, taber partiet.
§ 6 Styrkeliste og holdopstilling
A) Klubberne skal tilsende TL en styrkeliste omfattende alle klubbens spillere inden den af TL fastsatte dato.
På denne skal klubbens stærkeste spiller være placeret som nr. 1, den næststærkeste spiller som nr. 2 osv.
Styrkelisten kan opstilles efter ratingtal, nyere resultater m.v. efter klubbens afgørelse. Der anføres ratingtal
(samt evt Elo) ud for samtlige af klubbens spillere (holdspillere og reserver). Formanden skal ved sin
underskrift (mail accept) attestere, at styrkelistens spillere er tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, og
at de ikke er tilmeldt divisionsturneringen eller en hovedkredsturnering for en anden klub. For
skoleskakklubber skal formanden attestere styrkelistens rigtighed, og at spillerne ikke er tilmeldt en
hovedkredsturnering for en anden klub.
B) På den indsendte styrkeliste afmærkes de enkelte holds spillere med rækkebetegnelse og brætnummer.
Man afmærker kun de spillere, som har givet tilsagn om at spile holdkampe. Spillere, som man derfor må
"springe over" på styrkelisten, vil dog kunne bruges som reserver, hvis nogen af de tilmeldte spillere er
forhindret. Alle spillere som ikke er tilmeldt et hold, kan bruges som reserver (§7).
Alle tilmeldte spillere på klubbens førstehold skal være placeret højere på styrkelisten end første spiller på
andet holdet, og alle spillere på andet holdet skal være placeret højere end første spiller på tredjeholdet osv.
C) Deltager en klub i divisionsturneringen skal styrkelisten fra nr. 1 til og med sidste bræt på sidste
divisionshold, være sammenfaldende med styrkelisten til hovedkredsen.
D) En spiller kan godt spille for en klub i en anden hovedkreds og deltage i 2. HK holdturnering forudsat spilleren er
medlem af en klub i 2. HK. Spilleren kan IKKE stå på 2 divisionsklubbers styrkeliste.
§ 7 Anvendelse af spillere og reserver
A) Ingen spiller må spille på et lavere hold, end han er tilmeldt.
B) Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet på
styrkelisten.
C) En spiller, der ønskes anvendt som reserve, må ikke stå højere på klubbens styrkeliste end den spiller, der
spiller sidste bræt på det ovenfor liggende hold.
D) Møder et hold med færre end 8 henholdsvis 4 spillere, skal spillerne placeres fra bræt nummer et og
nedefter. Udebliver en spiller uden at have sendt afbud, kan en reserve fra styrkelisten, placeret på listen
efter udebliveren, indsættes på den udeblevnes plads, efter at der er forløbet en halv time af spilletiden.
E) Deltager en spiller i to kampe i samme runde, må spilletiden for de to kampe ikke gribe ind over
hinanden.
F) En spiller må tidligst anvendes, når hans indmeldelse er modtaget af kartoteksføreren (se også § 8 C).
§ 8 Ændring af holdopstilling
A) Ændring i holdopstilling og styrkeliste kan ikke ske i sæsonen. Nye medlemmer kan indplaceres på eksisterende
hold og hvis en spiller derved ”rykker ud” af et hold er han spille berettiget på det øverste af klubbens øvrige hold.
B) Spillere, der har været tilmeldt et trukket hold eller et udgået hold, kan ikke anvendes på noget lavere
hold i resten af sæsonen.
C) Et ny medlem, der ønskes anvendt i turneringen som spiller eller reserve, kan indplaceres på hold og
styrkeliste efter ønske, meddeles til TL senest dagen før spilledagen. Han er dog kun spille berettiget, såfremt hans
indmeldelse er modtaget af kartoteksføreren gennem klubben, og såfremt han ikke i samme sæson har deltaget for en
anden klub i divisions- eller hovedkredsturneringen, medmindre klubskiftet skyldes bopælsforandring.
§ 9 Straffebestemmelser
A) Udebliver eller trækker et hold med 8 spillere sig fra en kamp, eller møder det ikke med mindst 5 spillere,
annulleres alle holdes kampe, og holdet placeres på sidstepladsen.
B) Udebliver eller trækker et hold med 4 spillere sig fra en kamp, eller møder det ikke med mindst 3 spillere,
annulleres alle holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen.
C) Anvendes en spiller ulovligt, vil den pågældendes parti - uanset resultatet - være vundet af
modstanderen.
D) Turneringslederen kan idømme et hold i mester - og A-rækken et strafpoint for enhver overtrædelse af
dette reglement. Turneringslederen kan idømme et hold i B-rækken et halvt strafpoint for enhver
overtrædelse af dette reglement.
E) Gennemfører et hold ikke hele turneringen kan TL kræve 500 kr. i gebyr af klubben til hovedkredsen.
F) For hver udebleven eller manglende spiller på et hold, idømmer turneringslederen holdet ½ strafpoint med
mindre, der er en gyldig grund til udeblivelsen. Dette gælder dog ikke hvis en spiller indsættes efter 1/2 time.
G) Mobilregel tilføjelse i EMT, Divisionsturnering og andre reglementer DSU turneringer, herunder 2.hovedkreds
holdturnering: Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk
kommunikationsudstyr eller enhver form for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk, på sig på spillestedet.
I dette reglementet tillades sådant udstyr at blive opbevaret i spillerens taske, så længe udstyret er fuldstændigt
slukket. Det er forbudt for spilleren at bære rundt på en taske, der indeholder et sådant udstyr medmindre dommeren
har givet tilladelse til det. Hvis det er tydeligt, at en spiller har et sådant udstyr på sig under partiet på spillestedet,
taber han partiet, og modstanderen vinder.
§ 10 Placering
A) Placeringen i en gruppe afgøres af, hvor mange brætpoint holdene i alt har opnået i deres kampe.
B) Ved ligestilling er det hold bedst placeret, der har flest matchpoint. Der gives to matchpoint for vundet
holdkamp, et for uafgjort og nul for tabt.
C) Ved eventuel fortsat ligestilling er indbyrdes kamp(e) afgørende for placeringen.
D) Er der fortsat ligestilling, og placeringen har betydning for op- og/eller nedrykning, spilles omkamp(e), 
2.hovedkreds. Holdturnering 2015-2016
Side 3 af 3
indtil en vinder er fundet.
§ 11 Oprykning
A) Fra mesterrækken rykker så mange hold op, som divisionsturneringen muliggør (mindst et hold)
B) Vinderen fra A-rækken rykker op i mesterrækken. I tilfælde af ekstraordinær oprykning til
mesterrækken næstbedste placering, osv. .
C) Vinderne af B-rækkerne oprykkes til i A-rækken og tager evt. deres 2.hold med sig. I tilfælde af vinderen ikke
ønsker at rykke op går chancen videre til næstbedste placering osv.
D) Vinderne af C-rækkerne oprykkes til B-rækken.
§ 12 Nedrykning
A) Fra M-rækken rykker et antal hold ned svarende til antallet af nedrykkere fra 2. division som nedenfor:
0 eller 1 nedrykkere fra 2. division: nr. 8 rykker ned i A-rækken
2 nedrykkere fra 2. division: nr. 7 og 8 rykker ned i A-rækken
Og så fremdeles.
B) Fra A-rækken rykker nr. 7 og 8 ned i B-rækken.
Ny A-række består af nedrykker fra mesterrækken og de oprykkede B-hold, samt så mange af de bedst
placerede hold i A-rækken i den sluttede turnering, som der er plads til. Mangler der hold i A-rækken,
foretages supplerende oprykning fra B-rækken.
C) De lavest placerede hold i B-rækkerne rykker ned i C rækken.
Ny B-række består af nedrykkerne fra A-rækken og de oprykkede C-hold, samt så mange af de bedst
placerede hold i B-rækken i den sluttede turnering, som der er plads til. Mangler der hold i B-rækken,
foretages supplerende oprykning fra C-rækken
§ 13 Turneringsplaner
Fra hjemmesiden kan klubben før første runde modtage turneringsplaner, turneringsreglement, klubfortegnelse og
resultatkort.
§ 14 Turneringsindskud og præmier
A) Turneringsindskuddet fastsættes af hovedkredsbestyrelsen og meddeles i turneringsindbydelsen.
B) De to bedst placerede hold i hver gruppe modtager præmier. I grupper med 4 hold er det dog kun
vinderen, der modtager præmie. Præmierne søges overrakt på delegeretmødet.
C) Spillere, der deltager i alle et holds kampe og opnår maksimum score, præmieres.
D) Såfremt en klub ikke ønsker at rykke et hold op i den følgende sæson, kan holdet ikke vinde præmie i denne.
Præmien overgår derfor til den næstbedste placering.
§ 15 Rejsetilskud
Klubberne kan efter ansøgning til hovedkredsen få udbetalt et beløb til dækning af en del af udgifterne i
forbindelse med udekampe. Reglerne for beregning fastsættes af hovedbestyrelsen og meddeles hvert år af
hovedkredskassereren til de berørte klubbers kasserer.
§ 16 Dispensation
TL kan i særlige tilfælde dispensere fra dette reglement. 

 

Kampleders instruks

Kampleders instruks 1) Kampleder skal påse, at kampen afvikles efter hovedkredsens gældende regler samt FIDE's regler for skak. Kampleder har i denne sammenhæng de samme rettigheder og pligter som en dommer efter FIDE's regler for skak § 13. I det følgende vil enkelte af kamplederens opgaver blive præciseret. Før kampen 2) Kamplederen skal sikre sig, at brikkerne er stillet korrekt op, at urene er trukket op. Hvis manuelle ure skal disse i mesterrækken indstilles på klokken 3oo, i A- og B rækken på klokken 400. C rækken på klokken 430 . Elektroniske ure skal have den fastsatte betænkningstid efter reglerne. Han skal endvidere sikre sig, at spillerne er anbragt, så de ikke generer hinanden eller generes af tilskuere. 3) Kamplederen skal præsentere sig og bære kampleder- eller dommer mærkat. Han skal endvidere sørge for at præsentere de to holdledere samt sørge for, at de bærer holdledermærkater. 4) Der spilles efter Dansk Skak Unions reglement for mobiltelefoner (og andet elektronisk kommunikationsudstyr), hvilket vil sige at det er forbudt for en spiller at have f.eks. en mobiltelefon på sig på spillestedet under partiet (det er dog tilladt at opbevare den slukket i en taske, pose eller lomme i en hængende overfrakke i garderobe, men man må i så fald ikke uden videre bære rundt på den). Hvis det konstateres at en spiller har forbrudt sig mod disse regler, taber vedkommende partiet og modstanderen vinder. Det står naturligvis klubberne frit for om de eventuelt vil tilbyde en opbevaringsordning (Jf. de nye regler: http://tinyurl.com/nsv6jjc og DSU’s tilføjelse: http://tinyurl.com/pszd23h). 5) Kamplederen skal gøre spillerne opmærksom på de særlige regler, der gælder for den sidste fase af partierne, hvor de resterende træk skal udføres på begrænset tid (FIDE's regler for skak § 10 færdigspil). Samt at der ikke er krav om notering, når der er mindre end 5 min. tilbage på spillerens skakur. 6) Ved den fastsatte spilletids begyndelse skal kamplederen starte urene hos de spillere, der har hvid, uanset om alle spillere er mødt. Endvidere skal han sørge for, at der er ro i spillelokalet. Under kampen 7) Såfremt en af spillerne undtagelsesvis er kampleder og skal i funktion som sådan, kan han forlange sit ur stoppet så længe. 8) Han skal under kampen overvåge de enkelte partier, især når spillerne er i tidnød, herunder fastslå tidsoverskridelser, straks skride ind, hvis en spiller udfører et ulovligt træk. 9) Han skal iværksætte de afgørelser, som han træffer i stridsspørgsmål, som fremkommer i løbet af kampen. 10) Han skal pålægge spillerne straffe for forseelser og brud på spillereglerne. 11) Modsat holdlederen må en kampleder ikke gøre en spiller opmærksom på, at han har glemt at standse sit ur efter udført træk. Han må heller ikke gøre en spiller opmærksom på, at hans modstander har trukket. 12) Afbrydes spillet af en pause, skal han påse, at alle ure er stoppet, at spillerne og tilskuerne forlader lokalet, samt at ikke analyseres i pausen. Efter kampen 13) Kamplederen skal udfylde et resultatkort og sørge for, at dette underskrives af begge holdlederne og af ham selv. Umiddelbart efter kampen sendes resultaterne via særligt indberetningsskema på 2.hovedkreds hjemmeside, hvor klublederen har brugeradgang. Husk at anføre evt. uregelmæssigheder. 14) Den arrangerende klub skal så opbevare det underskrevne resultatkort til ordinært delegeretmøde har fundet sted, og sende det til TL på forlangende. 15) Protest mod en afgørelse truffet af kamplederen skal påføres under feltet "bemærkninger" og indsendes til TL. Nærmere redegørelse for protesten indsendes til TL senest 4 dage efter spilledagen. 

 

Holdlederens huskeliste 

 

Holdlederens huskeliste 1. Du skal medbringe din klubs styrkeliste til holdkampen. 2. Sørg for at dit hold (holdstyrke nr. og spillernavne) bliver skrevet rigtigt op på resultatkortet. 3. Sørg for at dine holdkammerater er orienteret om reglerne, specielt FIDE's regler for færdigspil. 4. Du skal bære holdledermærkat under kampen. 5. Du må bekendtgøre tids overskridelser. 6. Du må gøre en holdkammerat opmærksom på, at han/hun har glemt at standse sit ur efter udført træk. 7. Du må ikke gøre en holdkammerat opmærksom på, at hans modstander har trukket. 8. Du må på forespørgsel fra en holdkammerat ud fra taktiske overvejelser sige "tilbyd remis", "giv op", "accepter remistilbud". Du må ikke vurdere hans/hendes stilling. 9. Har du protester mod kampens afvikling skal du gøre opmærksom på det på resultatkortet, nærmere redegørelse skal indsendes skriftlig til TL senest 4 dage efter spilledagen. 10. Husk at underskrive resultatkortet når kampen er slut. 

 

Alle nyheder

Yderligere info

Info
Deltagere
Alle resultater

Rækker

Navn
Mester Tabel
A - rækken Tabel
B - rækken 1 Tabel
B - rækken 2 Tabel
C - rækken 1 Tabel
C - rækken 2 Tabel
C - rækken 3 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
02-03-2016 B - rækken 1 Maribo 2 - Sydøstlolland 2 2½ - 1½
02-03-2016 B - rækken 1 Maribo 3 - Præstø 2 1 - 3
02-03-2016 B - rækken 2 Dragsholm 1 - Greve 1 2 - 2
02-03-2016 B - rækken 2 Dianalund 3 - Nykøbing Sjælland 2 1½ - 2½
02-03-2016 A - rækken Kalundborg 1 - Sydøstlolland 1 5½ - 2½
01-03-2016 A - rækken Skovbo 1 - Faxe 2 5½ - 2½
01-03-2016 A - rækken Holbæk 3 - Nykøbing Sjælland 1 5½ - 2½
29-02-2016 B - rækken 1 Præstø 3 - Nordfalster 1 ½ - 3½
29-02-2016 B - rækken 1 Møn 1 - Nykøbing Falster 1 1 - 3
29-02-2016 A - rækken Næstved 2 - Haslev 1 4½ - 3½
29-02-2016 B - rækken 2 Slagelse 2 - Korsør 1 2½ - 1½
29-02-2016 B - rækken 2 Korsør 2 - Dianalund 2 1 - 3
28-02-2016 Mester Faxe 1 - Præstø 1 2½ - 5½
28-02-2016 Mester Køge 2 - Vordingborg 1 4½ - 3½
28-02-2016 Mester Slagelse 1 - Holbæk 2 2½ - 5½
28-02-2016 Mester Sorø 1 - Dianalund 1 1½ - 6½
28-02-2016 C - rækken 1 Maribo 4 - Præstø 4 ½ - 3½
28-02-2016 C - rækken 1 Faxe 3 - Sydøstlolland 3 1½ - 2½
28-02-2016 C - rækken 2 Holbæk 4 - Skovbo 2 0 - 4
28-02-2016 C - rækken 2 Jyderup 1 - Ringsted 1 2½ - 1½
28-02-2016 C - rækken 3 Korsør 3 - Sorø 2 2 - 2
03-02-2016 B - rækken 2 Dianalund 2 - Slagelse 2 2½ - 1½
02-02-2016 B - rækken 1 Nordfalster 1 - Maribo 3 2½ - 1½
02-02-2016 B - rækken 1 Sydøstlolland 2 - Møn 1 ½ - 3½
02-02-2016 A - rækken Sydøstlolland 1 - Skovbo 1 4½ - 3½
01-02-2016 B - rækken 1 Præstø 2 - Maribo 2 2½ - 1½
01-02-2016 B - rækken 1 Nykøbing Falster 1 - Præstø 3 2½ - 1½
01-02-2016 B - rækken 2 Greve 1 - Dianalund 3 2½ - 1½
01-02-2016 B - rækken 2 Korsør 1 - Dragsholm 1 3 - 1
01-02-2016 B - rækken 2 Nykøbing Sjælland 2 - Korsør 2 1 - 3
01-02-2016 A - rækken Haslev 1 - Kalundborg 1 3½ - 4½
01-02-2016 A - rækken Faxe 2 - Holbæk 3 1 - 7
01-02-2016 A - rækken Nykøbing Sjælland 1 - Næstved 2 5 - 3
31-01-2016 Mester Vordingborg 1 - Sorø 1 5 - 3
31-01-2016 Mester Præstø 1 - Køge 2 6½ - 1½
31-01-2016 Mester Holbæk 2 - Faxe 1 4 - 4
31-01-2016 Mester Dianalund 1 - Slagelse 1 5 - 3
31-01-2016 C - rækken 3 Tølløse 1 - Korsør 3 3 - 1
31-01-2016 C - rækken 2 Skovbo 2 - Jyderup 1 1 - 3
31-01-2016 C - rækken 2 Ringsted 1 - Holbæk 4 2½ - 1½
31-01-2016 C - rækken 1 Sydøstlolland 3 - Maribo 4 2½ - 1½
31-01-2016 C - rækken 1 Præstø 4 - Faxe 3 2½ - 1½
20-01-2016 B - rækken 2 Dragsholm 1 - Dianalund 2 1 - 3
20-01-2016 B - rækken 1 Maribo 2 - Nordfalster 1 1 - 3
20-01-2016 B - rækken 1 Maribo 3 - Nykøbing Falster 1 0 - 4
20-01-2016 A - rækken Kalundborg 1 - Nykøbing Sjælland 1 8 - 0
19-01-2016 A - rækken Sydøstlolland 1 - Faxe 2 4½ - 3½
19-01-2016 A - rækken Skovbo 1 - Haslev 1 6 - 2
18-01-2016 B - rækken 2 Korsør 2 - Dianalund 3 3½ - ½
18-01-2016 B - rækken 2 Korsør 1 - Greve 1 3 - 1