Arbejder ...

loading

Grundreglement for KSUs klubholdturnering samt kamplederinstruks og

holdlederens rettigheder og pligter

 

1. Inddeling.

a:    Mesterrækken:      1 gruppe med 8 hold.

        1. række:              2 grupper med maximalt 8 hold i hver.

        2. række:              Indtil 4 grupper med maximalt 8 hold i hver.

        3. række:              Indtil 8 grupper med maximalt 8 hold i hver.

        I disse rækker består holdene af 8 spillere.

b:    4. række:              En eller flere 4-mandsholdsgrupper med maximalt 8 hold i hver.

 

2. Turneringens ledelse.

a:    KSUs bestyrelse udpeger en turneringsleder, der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement.

b:    KSUs delegeretmøde vælger en turneringskomite på 3 medlemmer, som behandler eventuelle klager over afgørelser truffet af turneringslederen. Ankefrist for klager er 10 dage. Turneringskomiteens afgørelser kan ikke appelleres, med mindre de er truffet i henhold til FIDEs regler for skak eller Reglement for DSUs EMT og koordinerede turneringer.

 

3. Spilledage.

a:    Terminerne, inden for hvilke runderne afvikles, fastsættes af KSUs bestyrelse. Det tilstræbes, at runderne ligger ugen efter afviklingen af DSUs divisionsturnering.

b:    Udsættes en kamp, skal dette meddeles turneringslederen senest 2 dage før kampen efter turneringsplanen skulle være spillet, af den klub, som har begæret flytningen. Kampflytninger kan kun finde sted med turneringslederens tilladelse. En kamp kan aldrig udsættes til efter sidste runde.

 

4. Tilmelding af hold.

De deltagende klubber skal via DSUs hjemmeside eller via mail til turneringslederen inden den meddelte tidsfrist oplyse turneringslederen følgende:

a:    Hvor mange hold klubben stiller med i årets holdturnering

c:     Spillested, -dag (mandag-torsdag) og -tid (mellem 18.30 og 19.30) for klubbens hjemmekampe.

Undtaget herfra er den afsluttende runde, som KSU kan vælge at arrangere som fællesafslutning.

Turneringen er røgfri.

d:    For hvert tilmeldt hold (også divisionshold) navnene på de 8 spillere.

e:     Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail adresse på holdlederen.

f:      Hvis ikke holdlederen har en emailadresse, skal der oplyses anden emailadresse på holdet.

g:    En total styrkeliste over alle klubbens medlemmer. Styrkelisten omfatter både ordinært tilmeldte holdspillere, der indbyrdes placeres i henhold til holdopstillingerne, samt reserver for disse spillere.

Styrkelisten må ikke indeholde medlemmer, der er tilmeldt divisionsturneringen for en anden klub eller optræder på styrkelisten for en anden KSU-klub. Styrkelisten skal lægges på DSUsiden sammen med oplysninger om klubbens holdledere.

 

5. Kampenes afvikling.

a:    Der spilles efter FIDEs regler for skak, således som disse foreligger oversat ved DSUs foranstaltning, med mindre andet er bestemt i dette reglement.

Et eksemplar af Skakhåndbogen skal forefindes på spillestedet, enten i papir eller i elektronisk format.

b:    Turneringen rates. Hvis en spiller ikke har et ratingtal, tildeler klubben ham et anslået ratingtal efter reglerne i Skakhåndbogen, afsnit 4.5.5.1. 

c:     Spilletiden er 4 timer pr. spilleaften

Der spilles med ur i alle rækker. Urene sættes i gang kl. 19.30, hvis intet andet er aftalt. En spiller har tabt, hvis han ikke er mødt senest en time efter partiets annoncerede start. Bemærk at efter kampens start må man ikke indsætte reserver istedet for de spillere som er skrevet på holdkortet.

d:    Betænkningstiden er 2 timer pr. spiller til hele partiet.

e:     Den arrangerende klubs spillere har sort på de ulige numre.

f:     Hver klub udpeger en holdleder pr. hold, der gerne må være en af spillerne.

g:    Ved hver kamp udpeger hjemmeklubben en kampleder. Han kan evt. være en af spillerne. Han kan dog ikke både være kampleder og holdleder i samme match.

h:    Vedrørende mobiltelefoner gælder for turneringen: Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk kommunikationsudstyr eller enhver form for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk på sig på spillestedet.

        I dette reglement tillades sådant udstyr at blive opbevaret i spillerens taske, så længe udstyret er fuldstændig slukket. Det er forbudt for spilleren at bære rundt på en taske, der indeholder et sådant udstyr, medmindre dommeren har givet tilladelse til det. Hvis det er tydeligt, at en spiller har et sådant udstyr på sig under partiet på spillestedet, taber han partiet og modstanderen vinder.

i:     Resultatkortet underskrives af begge holdledere samt kamplederen, og oplysningerne herfra indsendes af den arrangerende klub via DSUs hjemmeside senest dagen efter kampaftenen.

Såfremt der ønskes indgivet protest, skal dette påføres resultatkortet. Efterfølgende skal protesten uddybes til holdturneringslederen i en mail. Hvis der opstår tvivl om en protest, kan holdturneringslederen forlange at få resultatkortet tilsendt.

Klubberne skal gemme resultatkortene mindst en måned efter turneringens sidste runde.

 

6. Anvendelse af spillere og reserver.

a:    Ingen spiller må spille på et lavere hold end vedkommende er tilmeldt. Bemærk at juniorer som deltager i KSUs ”juniorrække Sjælland” godt må deltage fast på et hold i den almindelige holdturnering. b:                Ingen spiller må samtidig deltage i klubholdturnering for flere klubber i hovedkredsen.

c:     Ingen spiller må deltage i KSUs klubholdturnering og samtidig være fast holdspiller i divisionsturneringen. Ligeledes må man ikke deltage i divisionsturneringen for en anden klub. Dette uagtet om klubben er placeret i en anden hovedkreds

.d:   En spiller der er idømt karantæne kan ikke deltage i klubholdturneringen i karantæneperioden.

e:     Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet på styrkelisten.

f:     Såfremt det ved en kamps begyndelse vides, at et hold ikke stiller fuldtalligt op, skal brætterne stå tomme i bunden.

g:    Hvis spilletiden for to holdkampe overlapper hinanden, må en spiller ikke deltage i begge.

 

7. Ændring ved nye medlemmer.

Får en klub under turneringen et nyt medlem, som man ønsker at anvende som spiller eller reserve, skal vedkommende indplaceres på styrkelisten. En placering som ordinær holdspiller medfører ændring af holdopstillingen på vedkommende hold samt evt. klubbens lavere hold.

Formanden skal, før spilleren anvendes, skriftligt meddele dette til turneringslederen. Det skal oplyses, at vedkommende er tilmeldt unionen gennem klubben, og hvilken klub i KSU medlemmet evt har repræsenteret tidligere i året klubholdturnering. Uanset om han tidligere i sæsonen har deltaget i KSUs holdturnering eller DSUs divisionsturnering, kan han tidligst deltage for sin nye klub en måned efter sidste holdkamp for den tidligere klub.

 

8. Straffebestemmelser.

a:    Hvis en klub udebliver fra en kamp eller ikke møder med mindst 5 spillere (i 4-mands grupper 2 spillere), kan turneringslederen bestemme, at alle holdets kampe udgår, og holdet placeres på sidstepladsen.

b:    Har en spiller uberettiget deltaget i en kamp, regnes partiet for tabt for vedkommende klub.

c:     Turneringslederen kan herudover idømme et hold et strafpoint – for 4-mands hold ½ strafpoint - for enhver overtrædelse af dette reglement.

 

9. Gruppeplacering.

Placeringen i en gruppe afgøres efter, hvor mange individuelle points klubberne i alt har opnået i deres kampe. Ved ligestilling er den klub bedst placeret, som har opnået flest matchpoints (2 for vundet, 1 for uafgjort og 0 for tabt). Er der stadig ligestilling, er den indbyrdes kamp afgørende. Er der fortsat ligestilling, spilles omkamp, og dette gælder såvel førstepladsen, som hvis placeringen har betydning for nedrykning. Turneringslederen trækker lod om spillested. De implicerede klubber er forpligtet til i videst mulig omfang at anvende de spillere, der er tilmeldt på holdet.

 

10. Oprykning.

a:    Vinderen af mesterrækken rykker op i 2. division af DSUs divisionsturnering i overensstemmelse med reglementet for denne.

b:    For de øvrige klasser gælder, at vinderen af hver gruppe rykker op i rækken ovenover. På turneringslederens indstilling rykker den eller de bedste af de som nr. 2 (evt. nr. 3) placerede op, hvis der er unormal afgang i rækkerne ovenover.

Fra 4-mandsgrupperne i 4.række er ingen oprykning.

c:     Hvis en klub i forvejen har hold i alle grupper, mødes klubbens hold så tidligt som muligt i turneringen.

 

11. Nedrykning.

a:    De 2 nederst placerede hold i hver gruppe rykker ned i rækken under.

b:    Turneringslederen kan genoprykke det næstnederst placerede hold i en gruppe ved placering af næste års tilmeldte hold. Dog først efter at nr. 2 i rækken nedenunder er oprykket.

c:     Ved nedrykning af 2 hold eller flere fra divisionsturneringen kan det blive nødvendigt at rykke 3 eller flere ned i de enkelte rækker.

d:    Hvis et hold rykker ned i en række, hvor klubben i forvejen er repræsenteret i alle grupper, mødes klubbens hold så tidligt som muligt i turneringen.

 

12. Omkampe.

Såfremt det er nødvendigt at spille omkampe pga. ligestilling eller om hhv. ekstraordinær op- eller nedrykning og omkampen slutter uafgjort, findes en vinder således: Det hold som vinder bræt 1 vinder kampen. Slutter dette parti remis, tages bræt 2 o.s.v. Slutter alle partier remis, foretager turneringslederen lodtrækning.

 

13. Turneringsindskud og præmier.

KSUs bestyrelse fastsætter turneringsindskuddet pr. hold og præmiernes antal og størrelse i de enkelte grupper.


Oktober 2016

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
1. række gruppe 1 Tabel
1. række gruppe 2 Tabel
2. række gruppe 1 Tabel
2. række gruppe 2 Tabel
3. række Tabel
4. række Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
18-03-2017 1. række gruppe 2 Valby 2 - Brøndby 1 4 - 4
18-03-2017 2. række gruppe 1 Caissa Gladsaxe 2 - Nørrebro 4 2 - 6
18-03-2017 2. række gruppe 2 Tåstrup 2 - Jernbanen 1 1½ - 6½
18-03-2017 2. række gruppe 2 Caissa Gladsaxe 1 - Damhus 2 4½ - 3½
18-03-2017 2. række gruppe 2 K41 3 - Hvidovre 2 7 - 1
18-03-2017 2. række gruppe 1 Posten 1 - Herlev 2 6 - 2
18-03-2017 2. række gruppe 1 Amager 2 - Lyngby-Virum 2 3½ - 4½
18-03-2017 1. række gruppe 2 Fr.berg 4 - Ishøj 1 1½ - 6½
18-03-2017 1. række gruppe 2 Nørrebro 2 - Brønshøj 3 4½ - 3½
18-03-2017 1. række gruppe 1 Brønshøj 4 - Amager 1 6½ - 1½
18-03-2017 1. række gruppe 1 Fr.berg 2 - Odysseus 3 6½ - 1½
18-03-2017 1. række gruppe 1 ØBRO 4 - Herlev 1 1½ - 6½
18-03-2017 1. række gruppe 1 Nørrebro 3 - Tårnby 1 5½ - 2½
18-03-2017 Mesterrækken Lyngby-Virum 1 - Damhus 1 4½ - 3½
18-03-2017 Mesterrækken Hvidovre 1 - ØBRO 3 3 - 5
18-03-2017 Mesterrækken Odysseus 2 - Seksløberen 3½ - 4½
18-03-2017 Mesterrækken BMS 3 - Valby 1 1½ - 6½
18-03-2017 1. række gruppe 2 Musik 1 - Fr.berg 3 2 - 6
02-03-2017 3. række Nørrebro 5 - Amager 3 2½ - 5½
02-03-2017 1. række gruppe 2 Valby 2 - Brønshøj 3 4½ - 3½
02-03-2017 1. række gruppe 1 Brønshøj 4 - Tårnby 1 4½ - 3½
02-03-2017 1. række gruppe 1 Odysseus 3 - ØBRO 4 2½ - 5½
02-03-2017 4. række Tåstrup 3 - Damhus 3 1 - 3
01-03-2017 1. række gruppe 2 Fr.berg 3 - Nørrebro 2 0 - 8
01-03-2017 Mesterrækken Lyngby-Virum 1 - Valby 1 4 - 4
01-03-2017 Mesterrækken Seksløberen - BMS 3 3½ - 4½
01-03-2017 4. række Fr.berg 5 - Ishøj 2 3 - 1
28-02-2017 2. række gruppe 2 Hvidovre 2 - Damhus 2 2½ - 5½
28-02-2017 2. række gruppe 2 Jernbanen 1 - K41 3 4 - 4
28-02-2017 3. række Hvidovre 3 - Valby 3 4 - 4
28-02-2017 1. række gruppe 1 Amager 1 - Fr.berg 2 5 - 3
28-02-2017 Mesterrækken Damhus 1 - Hvidovre 1 4 - 4
28-02-2017 2. række gruppe 1 Caissa Gladsaxe 2 - Lyngby-Virum 2 4 - 4
28-02-2017 4. række Blindes Skakklub 1 - BMS 4 1 - 3
27-02-2017 2. række gruppe 2 Brøndby 2 - Caissa Gladsaxe 1 1½ - 6½
27-02-2017 2. række gruppe 1 ØBRO 5 - Amager 2 8 - 0
27-02-2017 2. række gruppe 1 Nørrebro 4 - Herlev 2 3½ - 4½
27-02-2017 1. række gruppe 2 Ishøj 1 - Musik 1 5½ - 2½
27-02-2017 1. række gruppe 2 Brøndby 1 - Fr.berg 4 7½ - ½
27-02-2017 1. række gruppe 1 Herlev 1 - Nørrebro 3 3½ - 4½
27-02-2017 Mesterrækken ØBRO 3 - Odysseus 2 4½ - 3½
02-02-2017 1. række gruppe 2 Brønshøj 3 - Fr.berg 3 4½ - 3½
02-02-2017 Mesterrækken Odysseus 2 - Damhus 1 6½ - 1½
02-02-2017 3. række Valby 3 - Hvidovre 3 4½ - 3½
02-02-2017 2. række gruppe 2 Tåstrup 2 - Brøndby 2 6½ - 1½
02-02-2017 1. række gruppe 2 Musik 1 - Brøndby 1 5 - 3
02-02-2017 1. række gruppe 1 Nørrebro 3 - Odysseus 3 5½ - 2½
02-02-2017 Mesterrækken Valby 1 - Seksløberen 3½ - 4½
01-02-2017 2. række gruppe 1 Lyngby-Virum 2 - ØBRO 5 3 - 5
01-02-2017 1. række gruppe 2 Fr.berg 4 - Valby 2 4 - 4