Arbejder ...

loading

REGLEMENT FOR 9. HOVEDKREDS’ HOLDTURNERING

som senest ændret på 9. hovedkreds’ generalforsamling den 16. marts 2016.

(Ændringer er anført i teksten med fed skrift)

§ 1 DELTAGERE

Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt Dansk Skak Unions divisionsturnering kan ikke deltage.

§ 2 RÆKKEINDDELING

Mesterrække:      1 gruppe med 7 hold

A-rækken:           1 gruppe med 8 hold

B-rækken:           1 gruppe med 7 hold

C-rækken:           1 gruppe med 6 hold

Juniorrækken:     Ingen gruppe i 2016/2017, dog eventuelt en særlig turnering.

Holdturneringslederen kan under hensyn til antallet af tilmeldte hold og til eventuelle klubønsker om at rykke ned eller ikke at rykke op fravige de fastsatte holdantal i rækkerne, hvis dette stemmer med hensynet til en sportsligt hensigtsmæssig afvikling af turneringen.

§ 3 HOLDSTØRRELSE

I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorrække består hvert hold af 4 spillere.

§ 4 RUNDEANTAL

I hver gruppe spilles alle mod alle, dog spilles der i 4-holdsgrupper dobbeltrunder.

§ 5 SPILLEDAGE

Hovedkredsbestyrelsen fastsætter Mesterrækkens spilledage, der så vidt muligt bør følge divisionsturneringen.

A-, B- og C-rækken spiller aftenkampe i ugen efter Mesterrækkens spilledage.

(I de rækker, hvor der spilles 6 runder, spilles aftenkampe i samme uge som A-rækken, men ikke i den uge, hvor A-rækken spiller 1. runde. For de grupper, hvor der kun spilles 5 runder, spilles der heller ikke i den uge, hvor A-rækken spiller 7. runde, bortset fra en eventuel finale. Juniorrækken spiller i weekender.)

Om ændringer i spilledage henvises til § 8 pkt. B.

§ 6 TILMELDELSE

De deltagende klubber skal meddele turneringslederen følgende:

A:En styrkeliste over alle klubbens medlemmer. Det skal på denne liste markeres hvilke 8 eller 4 spillere, der skal spille på hvert af de anmeldte hold.

B:Spillested og spilleaften for klubbens hjemmekampe.

C:Oplysning om specielle restriktioner i klubbens lokaler.

D:Oplysning om klubben ønsker fast udsættelse af udekampe til kl. 19.30 (jvf. § 8 pkt. B).

E:Navn, adresse og telefonnummer for formanden eller for den anden person, der er berettiget til at varetage klubbens interesser i holdturneringen.Formanden vil ved sin underskrift attestere, at styrkelistens spillere alle er tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, og ikke er tilmeldt turneringen, (herunder andre hovedkredses holdturneringer eller divisionsturneringen) for en anden klub.

F:Holdturneringslederen fordeler på grundlag af tilmeldingerne af 4-mandshold de pågældende hold efter formodet styrke.

§ 7 TURNERINGSPLANER M.V.

Forud for turneringens begyndelse modtager klubben turneringshæfter i et antal af 10 stk. pr. hold. I B-, C- og Juniorrækken 5 stk. pr. hold.

Styrkelisterne er trykt i turneringshæfterne.

§ 8 KAMPENS AFVIKLING

A:Der spilles efter FIDE´s regler for skak i det omfang der ikke er truffet anden bestemmelse i nærværende reglement

B:Spilletiden er: Mesterrækken: Ikke fast, jf. nedenfor i punkt C, stk. 1. A- , B- og C- rækken: 4½ time. Juniorrækken: 3 timer. Søndagskampe starter kl. 12.00, men det gæstende hold kan forlange at starte på et andet tidspunkt, dog tidligst kl. 10.00 og senest kl. 13.00. Aftenkampe starter kl. 19.00, men det gæstende hold kan forlange, at kampen udsættes til kl. 19.30. I Mesterrækken kan en søndagskamp ændres til en aftenkamp i den følgende uge, hvis begge klubber er enige herom. I de øvrige rækker kan det gæstende hold kræve en aftenkamp flyttet til den forudgående søndag, hvis afstanden er mindst 60 km. Såfremt begge klubber er enige, kan en kamp altid spilles tidligere end det i programmet fastsatte tidspunkt. Enhver ændring af spilledag og/eller tidspunkt skal meddeles til såvel turneringslederen som modstanderen senest 10 dage før såvel den ønskede som den fastsatte spilledag. Sidste runde afvikles så vidt muligt som samlede stævner for de enkelte grupper. Spillested og tidspunkt fastsættes af turneringslederen. Denne spilledag kan derfor ikke ændres.

C:Betænkningstiden i Mesterrækken er 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til de resterende træk, med et tillæg på 30 sekunder pr. træk, startende fra træk 1. Der skal anvendes ure, som er godkendt af FIDE. Betænkningstiden ved 4½ timers spilletid: 40 træk i 1¾ time og ½ time plus opsparet tid til resten af partiet. Betænkningstiden ved 3 timers spilletid: 30 træk i 1 time og ½ time plus opsparet tid til resten af partiet.

D:Nr. 1, 3, 5 og 7 på det gæstende hold spiller hvid. Nr. 2, 4, 6 og 8 spiller sort.

E:Det gæstende hold er forpligtet til at overholde de restriktioner, der gælder for hjemmeholdets lokaler.

F:Der er noteringspligt, men den enkelte spiller er omfattet af Dansk Skak Unions regler for færdigspil, såfremt der er mindre end 5 minutter tilbage af den samlede spilletid, jvf. Skakhåndbogen, afsnit 3.4.3 § 8.4. I Mesterrækken er der dog noteringspligt til hele partiet, også de sidste 5 minutter før træk 40, og når spilleren har under 5 minutter tilbage af sin samlede betænkningstid.

G:Hvert hold udpeger en holdleder, der gerne må være en af spillerne.

H:Hjemmeholdet udpeger en dommer, der ikke samtidig må være en af holdlederne. I mesterrækken må dommeren ikke spille med. I de øvrige rækker bør vedkommende så vidt muligt ikke spille med. Dommeren kan anmode en eller flere af de tilstedeværende om assistance. I så fald har den assisterende en dommers beføjelse. Det er ikke nødvendigt, at dommeren har dommerlicens.

I:Det er tilladt holdlederne at bekendtgøre tidsoverskridelser, ligesom disse har ret til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at han har glemt at standse sit ur efter udført træk.

J:Ændrer en klub spillested og/eller spilleaften under turneringen, påhviler det klubben straks at underrette sine fremtidige modstandere herom.

K:Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk kommunikationsudstyr eller enhver form for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk, på sig på spillestedet. Det er tilladt, at sådant udstyr opbevares i spillerens taske, så længe udstyret er fuldstændigt slukket. Det er forbudt for spilleren at bære rundt på en taske, der indeholder et sådant udstyr medmindre dommeren har givet tilladelse til det. Overtrædelse af ovennævnte medfører i første omgang en advarsel. Gentagne overtrædelser vil medføre skærpede sanktioner. En spiller, hvis mobiltelefon ringer, afgiver anden lyd eller er åben/tændt på spillestedet, vil blive idømt tab.

L:Partierne i Mester-, A-, B- og C-rækken rates i henhold til Dansk Skak Unions ratingreglement.

M:Hvis en spiller møder senere end 1 time efter kampens begyndelse, har spilleren tabt partiet. 

§ 9 ANVENDELSE AF SPILLERE OG RESERVER

A:Ingen spillere må anvendes på et lavere hold, end han er tilmeldt.Hvis er nyt medlem indgår som fast spiller på et hold, kan turneringslederen efter ansøgning godkende, at alle lavere placerede spillere rykker en plads ned, og den lavest placerede på et hold kan herefter spille på det underliggende hold.

B:Det enkelte holds spillere (herunder holdets reserver) skal anvendes i den rækkefølge, de er opført på styrkelisten.

C:Udebliver en spiller uden afbud, kan en anden spiller fra styrkelisten indsættes på spillerens plads, dog tidligst en ½ time efter spillets begyndelse, uanset om pkt. B dermed overtrædes. Pkt. A skal dog altid overholdes.

D:En spiller kan anvendes på flere forskellige hold i samme runde.

E:Evt. reserver skal opstilles for bestemte hold og må ikke anvendes på lavere hold. Står reserverne mellem to hold, må de dog anvendes på begge hold.

F:En ny spiller kan tidligst anvendes, når hans tilmeldelse er modtaget af turneringslederen. Har spilleren i samme sæson spillet mindst 1 holdkamp for en anden klub under Dansk Skak Union, kan han dog tidligst anvendes en måned efter, at hans tilmeldelse er modtaget af turneringslederen.

G:Bestemmelserne om anvendelse af spillere og reserver omfatter også de spillere, der er anvendt på eventuelle divisionshold. Bestemmelsen medfører dog ikke ændringer i anvendelsen på divisionsholdet, men alene de afledte påvirkninger i hovedkredsens holdturnering.

§ 10 STRAFBESTEMMELSER

A:Hvis en klub møder senere end en time efter kampens begyndelse, taber holdet 8-0 (4-0). Hvis et hold udebliver fra en kamp eller ikke møder med mindst 5 (3) spillere, kan turneringslederen i stedet slette holdet fra turneringen og dermed placere holdet på gruppens sidste plads.

B:Anvendes en spiller ulovligt, er det pågældende parti vundet af modstanderen.

C:Turneringslederen kan idømme et hold 1 strafpoint for enhver overtrædelse af dette reglement.

§ 11 PLACERING

Placering i en gruppe afgøres efter hvor mange brætpoint, holdene i alt har opnået i deres kampe.

Ved ligestilling er det hold bedst placeret, som har opnået flest matchpoint (2 point for vundet holdkamp, 1 point for uafgjort og 0 for tabt).

Er der stadig ligestilling, er indbyrdes match afgørende. Ved ligestilling her slettes 8. bræt, og giver dette heller ikke resultat, slettes 7. bræt osv.

Hvis et hold vinder 8-0 (4-0) uden kamp, findes dette holds placering ved at slette såvel 8-0 (4-0) sejren som de øvrige holds resultater mod det pågældende hold. De øvrige holds indbyrdes placering ændres ikke herved. Det hold, der har tabt 8-0 (4-0) uden kamp, kan ikke forbedre sin stilling ved denne bestemmelse.

§ 12 OPRYKNING

Vinderen af Mesterrækken rykker op i 2. division.

Vinderen af A-rækken rykker en klasse op.

Vinderen af B-rækken rykker en klasse op.

§ 13 NEDRYKNING

Det eller de hold, der rykker ned fra 2. division placeres i Mesterrækken. I Mester- og A-rækken rykker nr. 8 i hver gruppe ned.

§ 14 SUPPLERENDE OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

Såfremt der efter op- og nedrykningsreglerne i § 12 og 13 er ledige pladser, besættes disse med eventuelle nye hold.

Dernæst annulleres bedste nedrykker.

Er der færre pladser i en klasse end det antal hold, der er berettiget til at spille i rækken, nedrykkes de(t) dårligst placerede hold af de ikke nedrykkende hold fra sidste års turnering. Ved sammenligning af resultater i forskellige grupper anvendes først placering, dernæst forholdsmæssig score. Ved ligestilling trækkes lod.

Hvis planer om et fremtidigt samarbejde med en eller flere hovedkredse kræver det, kan holdturneringslederen forud for turneringen i samarbejde med hovedkredsens bestyrelse fastsætte særlige opryknings- og nedrykningsbestemmelser gældende for en enkelt sæson.

§ 15 TURNERINGSINDSKUD

Hovedkredsbestyrelsen fastsætter eventuelt turneringsindskud samt præmier. Der skal være mindst en præmie i hver gruppe.

§ 16 TURNERINGENS LEDELSE

A:Hovedkredsbestyrelsen udpeger en turneringsleder, der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement.

B:Hovedkredsbestyrelsen udpeger en turneringskomité på 3 medlemmer, der træffer afgørelse i alle spørgsmål, som indankes for den.

C:Protest over en af dommeren truffet afgørelse skal påføres resultatkortet, og protesten indsendes til turneringslederen senest 4 dage efter spilledagen.

D:Turneringslederens afgørelse kan ankes til turneringskomiteen. En eventuel klage skal indsendes til turneringskomiteen senest 10 dage efter modtagelsen af turneringslederens afgørelse.

E:En af turneringskomiteen truffet afgørelse om fortolkning af spilleregler og om tvistigheder i forbindelse med den rent skaklige aktivitet under turneringen kan - dog uden opsættende virkning – appelleres til skaknævnet, jvf. Dansk Skak Unions love mht. skaknævnet.

§ 17 DISPENSATIONER

A:Hovedkredsbestyrelsen kan dispensere fra dette reglement.

B:I force majeure situationer kan turneringslederen under ansvar overfor hovedkredsbestyrelsen dispensere fra dette reglement.

 

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A-rækken Tabel
B-rækken Tabel
C-rækken Tabel
XXX Tabel
YYY Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
16-03-2017 B-rækken Ikast - Vestsalling 4 - 0
16-03-2017 A-rækken Holstebro 2 - Vorgod 1 6 - 2
16-03-2017 A-rækken Ringkøbing - Skive 5 4½ - 3½
16-03-2017 A-rækken Aulum - Skive 4 5½ - 2½
16-03-2017 B-rækken Herning 4 - Morsø 3 - 1
16-03-2017 B-rækken Kjellerup 2 - Vorgod 2 2 - 2
16-03-2017 A-rækken Viborg 3 - Herning 3 3 - 5
12-03-2017 Mesterrækken Viborg 2 - THY 2 3½ - 4½
12-03-2017 Mesterrækken Skive 3 - Holstebro 1 ½ - 7½
12-03-2017 Mesterrækken Herning 2 - THY 1 0 - 8
02-03-2017 B-rækken Morsø - Vestsalling 3 - 1
28-02-2017 A-rækken Vorgod 1 - Ringkøbing 1 - 7
28-02-2017 B-rækken Vorgod 2 - Herning 4 2 - 2
28-02-2017 A-rækken Skive 5 - Viborg 3 4 - 4
28-02-2017 A-rækken Skive 4 - Holstebro 2 2½ - 5½
28-02-2017 C-rækken Kjellerup 3 - Lemvig 2 2½ - 1½
28-02-2017 C-rækken Holstebro 3 - Skive 6 4 - 0
28-02-2017 C-rækken Herning 5 - Viborg 4 2½ - 1½
27-02-2017 A-rækken Herning 3 - Aulum 2½ - 5½
26-02-2017 B-rækken THY 3 - Kjellerup 2 1 - 3
26-02-2017 Mesterrækken THY 2 - Lemvig 1 3½ - 4½
26-02-2017 Mesterrækken Holstebro 1 - Viborg 2 7½ - ½
26-02-2017 Mesterrækken Skive 3 - Herning 2 1 - 7
02-02-2017 B-rækken Morsø - Kjellerup 2 3½ - ½
02-02-2017 A-rækken Viborg 3 - Skive 4 4½ - 3½
31-01-2017 A-rækken Aulum - Vorgod 1 3½ - 4½
31-01-2017 A-rækken Ringkøbing - Herning 3 3½ - 4½
31-01-2017 A-rækken Holstebro 2 - Skive 5 5½ - 2½
31-01-2017 C-rækken Lemvig 2 - Viborg 4 1½ - 2½
31-01-2017 C-rækken Holstebro 3 - Herning 5 2 - 2
31-01-2017 C-rækken Skive 6 - Kjellerup 3 ½ - 3½
30-01-2017 B-rækken Herning 4 - Ikast 1 - 3
30-01-2017 B-rækken Vestsalling - THY 3 3 - 1
29-01-2017 Mesterrækken THY 1 - Skive 3 7 - 1
29-01-2017 Mesterrækken Lemvig 1 - Viborg 2 4½ - 3½
29-01-2017 Mesterrækken Holstebro 1 - Herning 2 6 - 2
19-01-2017 B-rækken Kjellerup 2 - Herning 4 3½ - ½
19-01-2017 A-rækken Viborg 3 - Aulum 4½ - 3½
19-01-2017 C-rækken Viborg 4 - Holstebro 3 3 - 1
17-01-2017 B-rækken Vorgod 2 - Morsø 1 - 3
17-01-2017 B-rækken THY 3 - Ikast 2½ - 1½
17-01-2017 A-rækken Holstebro 2 - Ringkøbing 4 - 4
17-01-2017 A-rækken Skive 5 - Vorgod 1 ½ - 7½
17-01-2017 A-rækken Skive 4 - Herning 3 5½ - 2½
17-01-2017 C-rækken Skive 6 - Lemvig 2 1 - 3
16-01-2017 C-rækken Herning 5 - Kjellerup 3 2 - 2
15-01-2017 Mesterrækken Viborg 2 - Skive 3 5½ - 2½
15-01-2017 Mesterrækken THY 1 - Lemvig 1 6½ - 1½
15-01-2017 Mesterrækken Herning 2 - THY 2 6½ - 1½
15-12-2016 B-rækken Morsø - THY 3 3½ - ½