Arbejder ...

loading

Reglement 2017 - 2018

Indledning

§ 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold. Derefter fordeles de øvrige tilmeldte hold, og det tilstræbes at alle hold får mindst 6 kampe.

Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger.

§ 2. Hovedkredsen indbyder til sæsonens holdturnering senest 5. september. Indbydelsen sendes til klubformændene som e-mail.

Klubformændene skal svare med e-mail til holdturneringslederen med de ønskede oplysninger inden den i holdturneringslederens e-mail anførte frist. Holdturneringslederen kan frit vælge om han vil medtage for sent modtagne svar.

Klubformændene skal via hovedkredsens web-portal meddele:

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang.

b) Hvem der er holdleder for hvert hold i hovedkredsens turnering.

c) En styrkeliste over alle klubbens medlemmer med tydelig angivelse af, hvilke spillere der skal udgøre klubbens hold, og hvilke der skal være reserver. Benyttede spillere skal have en rating, jf. Skakhåndbogen.

Fristerne for indberetning af de ovennævnte punkter oplyses i indbydelsen til holdturneringen.

Klubformanden attesterer med afsendelsen af styrkelisten, at de tilmeldte spillere er medlem af DSU gennem klubben, og at de ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub i 8. hovedkreds. Intet hold må i en runde anvende mere end to spillere, der hverken er danske statsborgere eller har bopæl i Det danske Rigsfællesskab eller Sydslesvig.

Alle spillere, der benyttes i en holdkamp, skal have dansk rating.

Holdenes størrelse

§ 3. I alle rækker består holdene af 8 spillere, undtagen i rækken for 4 mandshold (4 spillere).

Spilledage

§ 4. Mesterrækkens kampe afvikles på søndage i samme uger som DSU’s 1. division, mens de øvrige rækker som hovedregel afvikler deres kampe på hjemmeholdets spilleaften i ugen efter den i turneringsplanen fastsatte for pågældende runde i Mesterrækken. For bornholmske hold gælder særlige regler, jf. stk. 3. (Bemærk endvidere § 10, stk. 2).

Stk. 1 Såfremt en klub har 2 hold i samme række, mødes de i første runde.

Stk. 2 Bornholms 1´ste hold spiller de første 3 (EFTERÅRETS) runder på Bornholm, de resterende runder på Sjælland.

Stk. 3 Bornholms 2’det hold spiller alle deres kampe på Sjælland.

Holdlederen

§ 5. Hver klub udpeger for hvert af deres hold en holdleder, som gerne må være en af spillerne. Holdlederen skal til alle holdkampe medbringe en opdateret version af klubbens styrkeliste, som den foreligger på holdturneringssiden.

Ved ankomst til spillestedet henvender holdlederen sig til kamplederen med oplysning om holdopstilling. Der skal anføres styrkelistenr. og navn.

Det er tilladt holdlederen at bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom denne har ret til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at han/hun har glemt at standse sit ur efter udført træk.

Holdlederen må på en holdkammerats forespørgsel give vedkommende lov til at modtage eller afslå remistilbud.

Kamplederen

§ 6. For kamplederen kræves, at denne enten er i besiddelse af DSU’s dommerlicens I eller II, har erhvervet FIDE's IA- eller FA-licens, er godkendt af Holdturneringslederen, eller har bestået et af hovedkredsens arrangeret kamplederkursus.

Det er hjemmebaneklubbens pligt at sørge for at have en kampleder til rådighed. Ved bornholmske klubbers kampe på Sjælland skal de klubber, som lægger lokaler til kampene, sørge for kampleder.

Kamplederen må ikke selv spille med. Holdturneringslederen kan dog i særlige tilfælde give tilladelse til, at en klub anvender spillende kampleder.

Kamplederen kan anmode en eller flere af de tilstedeværende om assistance. I så fald har denne/disse kamplederens beføjelser og pligter.

Spilles der flere kampe i et fællesarrangement, skal der som minimum være en kampleder til 4 kampe. Disse må ikke samtidig spille med i nogen kamp.

Kamplederen sørger for, at der altid er en ajourført udgave af Skakhåndbogen til stede, evt. ved link til www.dsu.dk

Kamplederen overvåger nøje, at partierne afvikles efter reglementet og seneste udgave af Skakhåndbogen.

Før kampens begyndelse sikrer kamplederen:

a) at bræt og brikker er stillet rigtigt op.

b) at urene er indstillet korrekt.

c) at holdenes ordinære spillere er opstillet i samme styrkeorden som anført i de på nettet nyeste holdopstillinger, og at indsatte reserver fra styrkelisten er korrekt placeret efter medbragt styrkeliste.

d) at spillerne er placeret således, at de ikke generer hinanden eller kan blive generet af tilskuere.

e) at spillerne har kendskab til DGT-uret, herunder hvordan uret stoppes.

Kamplederen sørger for, at der er ro i spillelokalet. Hvis der fremsættes anmodning herom, skal kamplederen udføre kontroltælling for eventuelt at påvise remis efter Skakhåndbogens afsnit 3.3.4 (§ 9, stk. 9.2 og 9.3)

Er kamplederen optaget andetsteds, kan denne efter eget valg bemyndige en anden til at foretage denne kontroltælling.

Kamplederen skal indskærpe spillerne:

• at der i alle rækker er noteringspligt under hele partiet.

• Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk kommunikationsudstyr eller enhver form for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk, på sig på spillestedet. I dette reglementet tillades sådant udstyr at blive opbevaret i spillerens taske, så længe udstyret er fuldstændigt slukket. Det er forbudt for spilleren at bære rundt på en taske, der indeholder et sådant udstyr. Hvis det er tydeligt, at en spiller har et sådant udstyr på sig under partiet på spillestedet, taber han partiet, og modstanderen vinder.

Holdturneringslederen kan undtagelsesvis dispensere for denne regel.

Kampens afvikling

§ 7. Såfremt intet andet er bestemt i dette reglement, spilles der efter FIDE’s regler for skakspillet, således som disse foreligger oversat i Skakhåndbogen eller i Skakbladet.

Stk. 2. Spilletidens længde Spilletiden for mesterrækken er 90 min. til træk 40 + 30 min til resten af partiet plus 30 sek tillægstid pr træk fra træk 1. For de øvrige rækker er spilletiden 90 min til hele partiet plus 30 sek tillægstid pr træk fra træk 1.

Bemærk dog stk. 3 vedr. bornholmske hold.

Weekendkampe begynder kl. 12:00, men den gæstende klub kan dog af hensyn til hen- og/eller tilbagerejse kræve, at der begyndes på et andet tidspunkt, dog tidligst kl. 08:30 og senest kl. 13:00. I så fald skal klubben senest ti dage før spilledagen skriftligt underrette modstanderen og holdturneringslederen herom.

Kampe på hverdage begynder kl. 19:30, dersom ingen anden aftale foreligger.

Stk. 3. Betænkningstid ved bornholmskampe I forbindelse med bornholmske klubbers kampe fastlægges betænkningstiden efter samråd med holdturneringslederen, så det passer medrejsen til og fra Bornholm, dvs evt med fast spilletid. Der spilles med ur i alle rækker.

Der skal spilles med elektroniske ure, dog skal lyden altid være slået fra, ligesom uret ikke må vise, hvor mange træk, der er spillet.

Stk. 5. Farve Nr. 1 på turneringsskemaets hjemmehold spiller sort osv.

Stk. 6. Noteringspligt Der er noteringspligt under hele partiet.

Stk. 7. Rating Partierne i alle rækker rates i henhold til Skakhåndbogen, dog skal der gøres opmærksom på følgende:

- Spillere, som har karantæne, må ikke benyttes på et hold.

- Partier, hvor reserve er indsat med en halv times forsinkelse (jf. § 9, stk. 5), rates ikke og den indsatte spiller behøver derfor ikke at have dansk rating (dvs. behøver ikke at stå på klubbens styrkeliste, men skal dog være medlem af klubben). Mht. dansk rating anvendes tallet efter DSU´s regler. Efter sidste runde foretages ratingberegning, og resultatet af denne indberettes til ratingkartoteksføreren.

ELO-rating anvendes efter DSU´s regler.

Stk. 8. Partiernes begyndelse Hvert parti skal begynde på det fastsatte tidspunkt ved, at kamplederen sætter hvids ur i gang. Undtagelse: Hvis spilleren med de hvide brikker er ankommet ved spilletidens begyndelse, og spilleren med de sorte brikker ikke er ankommet, begyndes partiet ved, at sorts ur sættes i gang. Når sort indfinder sig ved skakbrættet, sættes hvids ur i gang, hvorefter hvid udfører sit første træk.

Stk. 8, b. Ankommer en spiller mere end 1 time efter starttidspunktet er partiet tabt.

Stk. 9. Protest Ønsker et hold at indgive protest, anfører holdlederen dette på resultatkortet. Dette gøres kortfattet, men det skal klart fremgå, hvad der protesteres imod. I så fald skal der tillige via nettet gøres opmærksom på det, og kortet skal hurtigst muligt sendes til holdturneringslederen. Holdlederen/klubformanden skal derefter indgive udførlig skriftlig protest, som skal være holdturneringslederen og modstanders klubformand i hænde senest fem dage efter kampen; ellers betragtes protesten som bortfaldet. Protester over ikke kendte forhold på spilledagen kan indberettes indtil sidste runde. For sidste runde, dog senest 5 dage efter spilledato. Protest over holdturneringslederens skriftlige afgørelse skal indgives til turneringskomitéformanden og være denne i hænde senest syv dage efter modtagelsen af holdturneringslederens afgørelse.

Stk. 10. Resultatkort og indberetning Kamplederen udfylder resultatkortet, som underskrives af begge holdledere og kampleder. Resultatet skal indberettes via holdturneringssiden senest 24 timer efter kampens afslutning. Sker dette ikke, kan det medføre bøde. Det er kampens hjemmehold, der har ansvaret for at indberetningen sker korrekt og til tiden. Hvis der har været uregelmæssigheder, skal dette påføres indberetningen, og resultatkortet skal i så fald indsendes til holdturneringslederen. (jf. stk. 9).

Ellers opbevarer klubberne resultatkortene, indtil holdturneringen er afsluttet.

Stk. 11. Rygning Alle kampe skal afvikles røgfrit.

Stk. 12. Mobiltelefoner Se §6 sidste afsnit.

Stk. 13 Restriktioner Det gæstende hold er forpligtet til at respektere de fra tredjemands side pålagte restriktioner, der måtte hvile på hjemmeholdets lokaler.

Supplerende regler Anvendelse af spillere og reserver

§ 8. Ingen spiller må spille på et lavere hold, end vedkommende er tilmeldt.

Stk. 2. Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet på styrkelisten.

Stk. 3. En spiller må godt være reserve på et højere hold, og i samme samt senere runder spille på sit ordinære hold.

Stk. 4. Udebliver en spiller uden at sende afbud, kan en reserve, der er klubmedlem, indsættes på spillerens plads, dog tidligst en halv time efter spilletidens begyndelse. Dette parti rates ikke, og spilleren, der indsættes efter en halv time, behøver ikke at have en rating.

Stk. 5. Såfremt det ved kampens begyndelse vides, at et hold ikke stiller op fuldtalligt, besættes brætterne fra toppen.

Stk. 6. En spiller, der er indplaceret på et hold i divisionsturneringen, må ikke anvendes som reserve i hovedkredsturneringen.

Stk. 7. En spiller må i samme sæson ikke deltage i 8. hovedkreds’ holdturnering for mere end én klub i hovedkredsen.

Stk. 8. En spiller, der deltager i 8. hovedkreds’ holdturnering, må i samme sæson ikke deltage i DSU’s divisionsturnering for en anden klub.

Aflysning og ændring af spilledag

§ 9. Aflysning En klub kan kræve aflysning på grund af vejret, hvis dette er af en sådan karakter, at al udkørsel må anses for unødig farlig. Aflysning af rejse til og fra Bornholm er også gyldig grund, hvis der er aflysninger i den offentlige forbindelse.

Modstanderklubben og holdturneringslederen orienteres så tidligt som muligt på kampdagen og senest en time før det planlagte spilletidspunkt.

Ny spilledag skal – så vidt muligt – være før næste runde i holdturneringen.

Stk. 2 Ændring af spilledag Ønsker en klub en spilledag ændret, skal den senest 14 dage før den i turneringsplanen fastsatte spilledag rette skriftlig henvendelse herom til modstanderklubben og orientere holdturneringslederen.

Ny spilledag skal – så vidt muligt – være før næste runde i holdturneringen. Ændringen skal godkendes af holdturneringslederen.

Kan to klubber ikke blive enige om en ændret spilledag, skal kampen afvikles på den i turneringsplanen fastsatte spilledag eller –aften, idet den gæstende klub dog, hvis vejafstanden er over 50 km kan kræve kampen spillet som søndagskamp, dvs. at kampen afvikles på den i turneringsplanen fastsatte søndag for den pågældende runde.

Ændring af styrkelisten

§ 10. Får en klub under turneringen en ny spiller, kan denne indplaceres på styrkelisten, enten som fast spiller eller som reserve, og klubben skal fremsende ændringerne til holdturneringslederen.

Stk. 2. Hvis indplaceringen af en ny spiller bevirker, at den nederste spiller på et hold glider ud, kan denne spiller rykkes ned på et underliggende hold, og så fremdeles nedefter. Den indbyrdes rækkefølge på styrkelisten må ikke ændres herved.

Stk. 3. Den nye spiller skal først være tilmeldt DSU gennem klubben med rating.

Stk. 4. Den nye spiller, og de ændrede holdopstillinger i øvrigt, må tidligst bruges Når styrkelisten er opdateret. Da den nye spiller skal være indmeldt i DSU (med rating !), kan der grundet ferie, sygdom ol. gå op til 2 uger.

Straffebestemmelser

§ 11. Udebliver et hold fra en kamp, eller møder der ikke med mindst 4 spillere, udgår alle holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen i gruppen. I rækker med 4-mands hold skal holdet møde op med mindst 2 spillere.

Stk. 2. Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti (uanset resultat) være vundet af modstanderen.

Stk. 3. Holdturneringslederen kan herudover idømme en klub bøde eller 1 strafpoint for enhver overtrædelse af dette reglement.

Korrektion ved ligestilling.

§ 12. Placeringen i en række afgøres efter, hvor mange points holdet i alt har opnået i sine kampe. Ved ligestilling på brætpoints er det holdet med flest matchpoints, der afgør. (2 for vundet holdkamp, 1 for uafgjort og 0 for tabt). Ved ligestilling på matchpoints er det indbyrdes kamp, der afgør. Ved fortsat ligestilling er det flest points på 1. bræt, der afgør, hvis der også er ligestilling her, er det flest points på 2. bræt, der afgør etc. Ved ligestilling på alle brætter foretages lodtrækning.

Oprykning

§ 13. Vinderen af mesterrækken rykker op i 2. division. Vinderen af A-rækken rykker op i mesterrækken, vinderen af B-rækken rykker op i A-rækken osv.

Stk. 2. Der foretages ingen oprykning eller nedrykning fra 4-mandshold rækken.

Stk. 3. Hovedkredsbestyrelsen kan ved tilrettelæggelse af turneringen, afhængigt af tilmeldingen, yderligere oprykke hold.

Nedrykning

§ 14. Fra alle rækker nedrykkes det antal hold som er nettovirkningen af op- og nedrykningen mellem 2. division og 8. hovedkreds.

Stk. 2. Der foretages ingen nedrykning fra nederste række for 8-mandshold samt fra 4-mandshold rækken.

Stk. 3. Hovedkredsbestyrelsen kan ved tilrettelæggelse af turneringen, afhængigt af tilmeldingen, Yderligere at nedrykke hold, eller suspendere en nedrykning.

Præmier

§ 15. Vinderen og nummer 2 i hver række modtager præmie, hvis størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. I rækker med færre end 5 hold er det dog kun vinderen, der modtager præmie.

Stk. 2. Alle spillere, der har vundet alle runder i deres gruppe (dog minimum 5 partier), modtager scoringspræmie.

Turneringens ledelse

§ 16. På delegeretmødet vælges holdturneringslederen, der har ansvar for, at turneringen afvikles i overensstemmelse med dette reglement, og til hvem alle henvendelser angående turneringen skal rettes.

Stk. 2. Hovedkredsbestyrelsen udpeger en turneringskomité på tre personer. Komiteens medlemmer kan være medlemmer af hovedkredsbestyrelsen. Turneringskomiteen behandler eventuelle anker over beslutninger, der er truffet af holdturneringslederen.

Dispensationer og ændringer

§ 18. Holdturneringslederen kan dispensere fra dette reglements § 4, 6, 7, 8.

Hovedkredsbestyrelsen kan dispensere fra og ændre dette reglement.

Vedtaget af hovedkredsbestyrelsen juni 2006.

Ændringer vedtaget på delegeretmøde april 2007 og 2010 og 2016 og 2017. Konsekvensrettelser foretaget af hovedkredsbestyrelsen august 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 og 2016 og 2017.

Rækker

Navn
M-Rækken Tabel
A-Rækken Tabel
B-Rækkken Tabel
C-Rækken Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
08-03-2018 A-Rækken Sjælsø 2 - Egedal-Jyllinge 1 4½ - 3½
08-03-2018 A-Rækken Hillerød 3 - Solrød 1 5½ - 2½
08-03-2018 A-Rækken Nordkalotten 2 - Roskilde 2 6½ - 1½
06-03-2018 B-Rækkken Frederikssund 2 - Helsingør 3 1 - 7
06-03-2018 B-Rækkken Allerød 5 - Furesø 2 0 - 8
06-03-2018 B-Rækkken Gribskov 2 - Hillerød 4 3 - 5
06-03-2018 B-Rækkken Espergærde 1 - Frederiksværk 1 6 - 2
06-03-2018 C-Rækken Solrød 2 - Frederiksværk 2 1½ - 2½
06-03-2018 C-Rækken Fredensborg 2 - Nordkalotten 3 2 - 2
06-03-2018 C-Rækken Hillerød 5 - Allerød 6 ½ - 3½
04-03-2018 M-Rækken Allerød 2 - Fredensborg 1 6½ - 1½
04-03-2018 M-Rækken Allerød 1 - Gribskov 1 8 - 0
04-03-2018 M-Rækken Helsingør 2 - Roskilde 1 1½ - 6½
04-03-2018 M-Rækken Sjælsø 1 - Frederikssund 1 5½ - 2½
22-02-2018 B-Rækkken Allerød 4 - Helsingør 3 5½ - 2½
22-02-2018 B-Rækkken Allerød 5 - Hillerød 4 1 - 7
22-02-2018 B-Rækkken Frederikssund 2 - Frederiksværk 1 1½ - 6½
20-02-2018 B-Rækkken Gribskov 2 - Espergærde 1 1½ - 6½
15-02-2018 C-Rækken Nordkalotten 3 - Sjælsø 3 1 - 3
15-02-2018 A-Rækken Allerød 3 - Roskilde 2 5½ - 2½
15-02-2018 C-Rækken Allerød 6 - Solrød 2 3 - 1
14-02-2018 B-Rækkken Frederiksværk 1 - Allerød 5 7½ - ½
14-02-2018 A-Rækken Solrød 1 - Nordkalotten 2 6 - 2
13-02-2018 B-Rækkken Hillerød 4 - Allerød 4 4½ - 3½
13-02-2018 B-Rækkken Helsingør 3 - Furesø 2 4 - 4
13-02-2018 A-Rækken Egedal-Jyllinge 1 - Hillerød 3 0 - 8
12-02-2018 B-Rækkken Espergærde 1 - Frederikssund 2 6 - 2
12-02-2018 C-Rækken Fredensborg 2 - Frederiksværk 2 1½ - 2½
11-02-2018 M-Rækken Frederikssund 1 - Helsingør 2 7 - 1
11-02-2018 M-Rækken Roskilde 1 - Allerød 2 5½ - 2½
11-02-2018 M-Rækken Fredensborg 1 - Allerød 1 ½ - 7½
11-02-2018 A-Rækken Bornholm 2 - Sjælsø 2 4 - 4
11-02-2018 M-Rækken Sjælsø 1 - Gribskov 1 5 - 3
10-02-2018 A-Rækken Allerød 3 - Bornholm 2 4 - 4
01-02-2018 B-Rækkken Frederikssund 2 - Gribskov 2 4 - 4
01-02-2018 B-Rækkken Allerød 4 - Frederiksværk 1 3½ - 4½
01-02-2018 B-Rækkken Allerød 5 - Espergærde 1 1 - 7
01-02-2018 A-Rækken Nordkalotten 2 - Egedal-Jyllinge 1 4½ - 3½
31-01-2018 C-Rækken Frederiksværk 2 - Allerød 6 1 - 3
30-01-2018 B-Rækkken Furesø 2 - Hillerød 4 6½ - 1½
30-01-2018 A-Rækken Roskilde 2 - Solrød 1 2½ - 5½
30-01-2018 C-Rækken Hillerød 5 - Nordkalotten 3 ½ - 3½
29-01-2018 C-Rækken Sjælsø 3 - Fredensborg 2 4 - 0
29-01-2018 A-Rækken Sjælsø 2 - Allerød 3 4½ - 3½
28-01-2018 M-Rækken Helsingør 2 - Sjælsø 1 1½ - 6½
28-01-2018 M-Rækken Gribskov 1 - Fredensborg 1 3½ - 4½
28-01-2018 M-Rækken Allerød 2 - Frederikssund 1 4 - 4
28-01-2018 M-Rækken Allerød 1 - Roskilde 1 6 - 2
24-01-2018 B-Rækkken Frederiksværk 1 - Gribskov 2 6½ - 1½
23-01-2018 B-Rækkken Furesø 2 - Allerød 4 5½ - 2½