Arbejder ...

loading

Holdturneringsreglement

§ 1 Turneringsledelse

A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at

turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement. Hvis TL i en sag er inhabil overgår

beslutningskompetencen til bestyrelsen.

B) Turneringskomite. Turneringskomiteen består af en af hovedkredsbestyrelsen udpeget formand og

to af delegeretmødet udpegede medlemmer. TL kan ikke være medlem af turneringskomiteen.

Turneringskomiteen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende holdturneringen, som indankes for

den. Protest mod en af TL truffet afgørelse skal indsendes til turneringskomiteens formand senest 10

dage efter, at TL har afsagt sin kendelse

§ 2 Inddeling

Mesterrække: En gruppe med 8 hold.

A-rækker: En gruppe med 8 hold.

B- rækker: To grupper med 8 hold (benævnt B -række 1 og B -række 2).

C-rækker: Et antal grupper med 4 til 8 hold (benævnt C-række 1, C-række 2 osv.). Der er kun fri

tilmelding i C -rækkerne.

Det tilstræbes, at grupperne dannes, så holdene får mindst mulig kørsel.

§ 3 Holdenes størrelse

I Mesterrækken og A-rækken består holdene af 8 spillere. I B-rækken og C-rækken består holdene af 4

spillere.

§ 4 Spilledage

A) I mesterrækken afvikles runderne samme søndage som 2. division i DSU’s divisionsturnering. I de

øvrige rækker afvikles runderne på hjemmeholdets spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag,

lørdag og søndag. Turneringslederen planlægger ikke runder i vinterferien.

B) Ønsker en klub en spilledato og /eller et spilletidspunkt ændret, rettes der henvendelse til

modstanderklubben og til TL senest 14 dage (i første runde dog 10 dage) før den i turneringsplanen

fastsatte spilledato.

C) Ved uenighed om spilledato og /eller spilletidspunkt spilles der efter turneringsplanen.

Såfremt afstanden mellem de to klubber er over 70 km, kan den gæstende klub dog altid kræve

kampen spillet søndag forud for den aktuelle spilleuge. ”Internettets Krak spillested til spillested normal

kørevej” er udgangspunkt for beregning af kilometerafstand mellem to klubber. Sidste runde spilles på

en lørdag eller søndag, hvis der er klubber, der har over 70 km til spillestedet.

D) Ændring af spilledato, og/eller spilletidspunkt skal godkendes af TL. Aftaler om ændringer skal

foreligge skriftlig. Såfremt TL er medlem af en involveret klub træffes afgørelsen af bestyrelsen.

E) En klub vil kunne kræve aflysning på grund af vejrlig, såfremt dette er af en sådan karakter, at al

udkørsel må anses for umulig eller urimeligt farlig. TL skal dog orienteres så tidligt som muligt på

spilledagen - absolut senest 1 time før det planlagte spilletidspunkt. Ny spilledag og -tid aftales samme

dag/aften. Kampen skal så vidt muligt afvikles inden næste runde. TL kan fastsætte en spilledato, hvis ikke

klubberne kan blive enige om et spilletidspunkt inden for rimelig tid. Såfremt TL er medlem af en

involveret klub træffer bestyrelsen de nødvendige afgørelser i sagen.

§ 5 Kampens afvikling

A) Der spilles efter Fides regler for skak, i det omfang de ikke er i strid med bestemmelserne i dette

reglement. Herunder noteringspligt. Såfremt en spiller bevilges noteringsfrihed af TL, vil der være et

fradrag af betænkningstiden med 10 min pr parti. I alle rækker rates partierne - hvis det er muligt også

med Elo rating.

Partier i omkampe, der bliver spillet efter holdturnerings ordinære runder, rates ikke.

B) Klubber, der har hjemmebane (arrangerende klub), stiller brætter, brikker og ure samt holdleder og

kamplederskilt(e) til rådighed for kampens afvikling. Såfremt den arrangerende klub ikke råder over

tilstrækkeligt materiel, anmodes den gæstende klub senest 8 dage før spilledagen om at medbringe det

nødvendige materiel.

C) Det gæstende hold er forpligtet til at respektere restriktioner, der måtte hvile på hjemmeholdets

lokaler.

D) I holdturneringen er rygning ikke tilladt i spillelokalet

E) I mesterrækken starter kampene kl. 12.00, og betænkningstiden er 90 minutter til de første 40 træk plus 30 minutter til de resterende træk med et tillæg på 30 sekunder pr. træk fra træk 1. Der anvendes elektroniske ure.

F) A-og B-rækken starter kl. 19.30, hvis ikke andet er aftalt. Betænkningstiden er 90 minutter med et tillæg på 30 sekunder fra træk 1. Der anvendes elektroniske ure.

G) C-rækken startes kl. 19.00 hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 3 timer. Hver spiller har 1,5 timer til

hele partiet. Mekaniske ure stilles på kl. 4.30.

H) Hjemmeholdet spiller hvid ved lige og sort ved ulige brætnumre.

I) Hver klub udpeger en holdleder, der gerne må være en af spillerne (se holdlederens huskeliste).

Holdlederen må bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom han har ret til at gøre en holdkammerat

opmærksom på, at han havde glemt at standse sit ur efter udført træk. Holdlederne skal præsenteres

før kampen, og de skal bære holdledermærkat eller -skilt.

J) Klubben på hjemmebane udpeger en kampleder, der skal lede kampen (se kampleder instruks)

Kamplederens opgaver fremgår af Fides regler § 13. I sidste runde skal der være 1 ikke-spillende

kampleder.

I de øvrige runder bør kamplederen ikke spille med. Kamplederen skal præsenteres før kampen, og

han skal bære kampleder mærkat eller - skilt.

K) Kampleder og holdleder må ikke være en og samme person.

L) Protest mod en afgørelse truffet af kamplederen skal anføres i indberetningen under

bemærkninger. Nærmere redegørelse for protesten indsendes til TL senest 4 dage efter

spilledagen.

M) Enhver spiller som ankommer til skakbrættet mere end en time efter rundens start, taber partiet.

§ 6 Styrkeliste og holdopstilling

A) Klubberne skal oprette en styrkeliste omfattende alle klubbens spillere inden den af TL fastsatte

dato. På denne skal klubbens stærkeste spiller være placeret som nr. 1, den næst stærkeste spiller som

nr. 2 osv. Styrkelisten kan opstilles efter ratingtal, nyere resultater m.v. efter klubbens afgørelse. Der

anføres ratingtal (samt evt. Elo) ud for samtlige af klubbens spillere (holdspillere og reserver).

Formanden skal ved sin underskrift (mail accept) attestere, at styrkelistens spillere er tilmeldt Dansk

Skak Union gennem klubben, og at de ikke er tilmeldt divisionsturneringen for en anden klub. For

skoleskakklubber skal formanden attestere styrkelistens rigtighed, og at spillerne ikke er tilmeldt en

hovedkredsturnering for en anden klub, dog jfr. punkt D.

B) På den indsendte styrkeliste afmærkes de enkelte holds spillere med rækkebetegnelse og

brætnummer. Man afmærker kun de spillere, som har givet tilsagn om at spile holdkampe. Spillere,

som man derfor må "springe over" på styrkelisten, vil dog kunne bruges som reserver, hvis nogen af de

tilmeldte spillere er forhindret. Alle spillere som ikke er tilmeldt et hold, kan bruges som reserver (§7).

Alle tilmeldte spillere på klubbens førstehold skal være placeret højere på styrkelisten end første spiller

på andetholdet, og alle spillere på andet holdet skal være placeret højere end første spiller på

tredjeholdet osv.

C) Deltager en klub i divisionsturneringen skal styrkelisten fra nr. 1 til og med sidste bræt på sidste

divisionshold, være sammenfaldende med styrkelisten til hovedkredsen.

D) En spiller kan godt spille for en klub i en anden hovedkredsturnering og divisionsturneringen og samtidig deltage i 2. HK´s holdturnering forudsat spilleren er medlem af en klub i 2. HK.

Spillere kan ikke skifte mellem to klubbers styrkeliste efter 31/12.

 § 7 Anvendelse af spillere og reserver

A) Ingen spiller må spille på et lavere hold, end han er tilmeldt.

B) Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er

opstillet på styrkelisten.

C) En spiller, der ønskes anvendt som reserve, må ikke stå højere på klubbens styrkeliste end den

spiller, der spiller sidste bræt på det ovenfor liggende hold.

D) Møder et hold med færre end 8 henholdsvis 4 spillere, skal spillerne placeres fra bræt nummer et og

nedefter. Udebliver en spiller uden at have sendt afbud, kan en reserve fra styrkelisten, placeret på

listen efter udebliveren, indsættes på den udeblevnes plads, efter at der er forløbet en halv time af

spilletiden.

E) Deltager en spiller i to kampe i samme runde, må spilletiden for de to kampe ikke gribe ind over

hinanden.

F) En spiller må tidligst anvendes, når hans indmeldelse er modtaget af kartoteksføreren (se også § 8 C).

§ 8 Ændring af holdopstilling

A) Ændring i holdopstilling og styrkeliste kan ikke ske i sæsonen. Nye medlemmer kan indplaceres på

eksisterende hold og hvis en spiller derved ”rykker ud” af et hold er han spilleberettiget på det øverste

af klubbens øvrige hold.

B) Spillere, der har været tilmeldt et trukket hold eller et udgået hold, kan ikke anvendes på noget

lavere hold i resten af sæsonen.

C) Et ny medlem, der ønskes anvendt i turneringen som spiller eller reserve, kan indplaceres på hold og

styrkeliste efter ønske, meddeles til TL senest dagen før spilledagen. Han er dog kun spille berettiget,

såfremt hans indmeldelse er modtaget af kartoteksføreren gennem klubben, og såfremt han ikke i

samme sæson har deltaget for en anden klub i divisions- eller hovedkredsturneringen, medmindre

klubskiftet skyldes bopælsforandring.

§ 9 Straffebestemmelser

A) Udebliver eller trækker et hold med 8 spillere sig fra en kamp eller møder det ikke med mindst 5

spillere, annulleres alle holdes kampe, og holdet placeres på sidstepladsen.

B) Udebliver eller trækker et hold med 4 spillere sig fra en kamp, eller møder det ikke med mindst 3

spillere, annulleres alle holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen.

C) Anvendes en spiller ulovligt, vil den pågældendes parti - uanset resultatet - være vundet af

modstanderen.

D) Turneringslederen kan idømme et hold i mester - og A-rækken et strafpoint for enhver overtrædelse

af dette reglement. Turneringslederen kan idømme et hold i B-rækken et halvt strafpoint for enhver

overtrædelse af dette reglement.

E) Gennemfører et hold ikke hele turneringen kan TL kræve 500 kr. i gebyr af klubben til hovedkredsen.

F) For hver udebleven eller manglende spiller på et hold, idømmer turneringslederen holdet ½

strafpoint med mindre, der er en gyldig grund til udeblivelsen. Dette gælder dog ikke hvis en spiller

indsættes efter 1/2 time.

G) Mobilregel tilføjelse i EMT, Divisionsturnering og andre reglementer DSU-turneringer, herunder

2.hovedkreds holdturnering: Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden

form for elektronisk kommunikationsudstyr eller enhver form for udstyr, der er i stand til at foreslå

skaktræk, på sig på spillestedet.

I dette reglement tillades sådant udstyr at blive opbevaret i spillerens taske, så længe udstyret er

fuldstændigt slukket. Det er forbudt for spilleren at bære rundt på en taske, der indeholder et sådant

udstyr medmindre dommeren har givet tilladelse til det. Hvis det er tydeligt, at en spiller har et sådant

udstyr på sig under partiet på spillestedet, taber han partiet, og modstanderen vinder.

§ 10 Placering

A) Placeringen i en gruppe afgøres af, hvor mange brætpoint holdene i alt har opnået i deres kampe.

B) Ved ligestilling er det hold bedst placeret, der har flest matchpoint. Der gives to matchpoint for

vundet holdkamp, et for uafgjort og nul for tabt.

C) Ved eventuel fortsat ligestilling er indbyrdes kamp(e) afgørende for placeringen.

D) Er der fortsat ligestilling, og placeringen har betydning for op- og/eller nedrykning, spilles

omkamp(e), indtil en vinder er fundet.

§ 11 Oprykning

A) Fra mesterrækken rykker så mange hold op, som divisionsturneringen muliggør (mindst et hold)

B) Vinderen fra A-rækken rykker op i mesterrækken. I tilfælde af ekstraordinær oprykning til

mesterrækken næstbedste placering, osv.

C) Vinderne af B-rækkerne oprykkes til i A-rækken og tager evt. deres 2.hold med sig. I tilfælde af

vinderen ikke, ønsker at rykke op går chancen videre til næstbedste placering osv.

D) Vinderne af C-rækkerne oprykkes til B-rækken.

§ 12 Nedrykning

A) Fra M-rækken rykker et antal hold ned svarende til antallet af nedrykkere fra 2. division som

nedenfor:

0 eller 1 nedrykkere fra 2. division: nr. 8 rykker ned i A-rækken

2 nedrykkere fra 2. division: nr. 7 og 8 rykker ned i A-rækken

Og så fremdeles.

B) Fra A-rækken rykker nr. 7 og 8 ned i B-rækken.

Ny A-række består af nedrykker fra mesterrækken og de oprykkede B-hold, samt så mange af de bedst

placerede hold i A-rækken i den sluttede turnering, som der er plads til. Mangler der hold i A-rækken,

foretages supplerende oprykning fra B-rækken.

C) De lavest placerede hold i B-rækkerne rykker ned i C rækken.

Ny B -række består af nedrykkerne fra A-rækken og de oprykkede C-hold, samt så mange af de bedst

placerede hold i B-rækken i den sluttede turnering, som der er plads til. Mangler der hold i B-rækken,

foretages supplerende oprykning fra C-rækken

§ 13 Turneringsplaner

Fra hjemmesiden kan klubben før første runde modtage turneringsplaner, turneringsreglement, klubfortegnelse

og resultatkort.

§ 14 Turneringsindskud og præmier

A) Turneringsindskuddet fastsættes af hovedkredsbestyrelsen og meddeles i turneringsindbydelsen.

B) De to bedst placerede hold i hver gruppe modtager præmier. I grupper med 4 hold er det dog kun vinderen, der modtager præmie. Præmierne overføres til klubbens konto.

C) Spillere, der deltager i alle et holds kampe og opnår maksimum score, præmieres.

D) Såfremt en klub ikke ønsker at rykke et hold op i den følgende sæson, kan holdet ikke vinde præmie i denne.

Præmien overgår derfor til den næstbedste placering.

§ 15 Rejsetilskud

Klubberne kan efter ansøgning til hovedkredsen få udbetalt et beløb til dækning af en del af udgifterne i forbindelse med udekampe. Reglerne for beregning fastsættes af hovedbestyrelsen og meddeles hvert år af hovedkredskassereren til de berørte klubbers kasserer.

§ 16 Dispensation

TL kan i særlige tilfælde dispensere fra dette reglement.

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A Rækken Tabel
B- Række 1 Tabel
B- Række 2 Tabel
C- Række Tabel
D rækken Tabel