Arbejder ...

loading

Reglement for KSUs klubholdturnering


Turneringen rates både dansk og ELO. Turneringen spilles efter FIDEs regler for skak, således som disse foreligger oversat ved DSUs foranstaltning, med mindre andet er bestemt i dette reglement:

 

 

1. Gruppeinddeling.

 

2021/22

a:

Mesterrækken: 1 gruppe med 8 hold.

1. række: 1 gruppe med 8 hold

2. række: 1 gruppe med 8 hold

3. række: 1 gruppe med 8 hold

4-5 række: grupper med 4-8 hold, afhængigt af hvad der er mest fornuftigt

b:

6. række: En eller flere grupper med maksimalt 8 hold i hver.

I 6. række består holdene af 4 spillere.

Hvis en klub har mere end et hold i en gruppe, mødes klubbens hold så tidligt som muligt i turneringen.

2. Turneringens ledelse.

a: KSUs bestyrelse udpeger en holdturneringsleder, der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement.

b: KSUs delegeretmøde vælger en turneringskomite på 3 medlemmer, som behandler eventuelle klager over afgørelser truffet af holdturneringslederen. Ankefrist for klager er 10 dage. Turneringskomiteens afgørelser kan ikke appelleres, medmindre de er truffet i henhold til FIDEs regler for skak eller Reglement for DM og koordinerede turneringer.

3. Spilledage.

a: Terminerne, inden for hvilke runderne afvikles, fastsættes af KSUs bestyrelse. Det tilstræbes, at runderne ligger ugen efter afviklingen af DSUs divisionsturnering. Sidste runde afvikles altid efter afslutningen af 2. division.

b: Udsættes en kamp, skal dette meddeles turneringslederen senest 2 dage før kampen efter turneringsplanen skulle være spillet, af den klub, som har begæret flytningen. Kampflytninger kan kun finde sted med turneringslederens tilladelse. En kamp kan aldrig udsættes til efter sidste runde.

4. Tilmelding af hold.

De deltagende klubber skal tilmelde via e-mail til holdturneringslederen, inden den meddelte tidsfrist oplyse holdturneringslederen følgende:

a: Hvor mange hold klubben stiller med i årets holdturnering

b: Spillested, -dag (mandag-torsdag) og -tid (mellem 18.30 og 19.30) for klubbens hjemmekampe.

Undtaget herfra er den afsluttende runde, som KSU kan vælge at arrangere som fællesafslutning.

5. Styrkelisten og holdlederinformation

a: Klubbens styrkeliste og oplysninger om klubbens holdledere lægges i holdturneringssystemet, senest på den af holdturneringslederen angivne dato.

b: Styrkelisten angiver i hvilken rækkefølge klubben kan anvende deres spillere på holdopstillingerne.

- Spillere tilmeldt et af klubbens hold angives med hold og brætnummer

- Spillere tilmeldt divisionsturneringen angives med status låst.

- Spillere, som spiller holdskak for en anden KSU-klub angives med status låst.

Klubbens styrkeliste består af alle medlemmer, som ved deadline er registreret som medlem af klubben hos Dansk Skak Union.

Holdurneringslederen kontaktes på e-mail, hvis klubben har medlemmer, som skal tilføjes styrkelisten.

c: Navn, telefonnummer og e-mail på klubbens holdledere angives under ”kluboplysninger” i holdturneringssystemet. (Hvis ikke holdlederen har en e-mail, skal der oplyses anden e-mail på holdet.)

6. Ændring ved nye medlemmer.

Får en klub under turneringen et nyt medlem, som man ønsker at anvende som spiller eller reserve, skal vedkommende indplaceres på styrkelisten af holdturneringslederen.

Ved indmeldelsen informeres både kartoteksføreren og holdturneringslederen om startratingtal.

Holdturneringslederen skal desuden oplyses om, mellem hvilke to andre spillere, at spilleren skal indplaceres på styrkelisten plus om vedkommende skal være ordinær holdspiller. En placering som ordinær holdspiller medfører ændring af holdopstillingen på vedkommendes hold samt evt. klubbens lavere hold.

Har et nyt medlem tidligere i sæsonen deltaget i KSUs holdturnering eller DSUs divisionsturnering, kan vedkommende tidligst deltage for sin nye klub 30 dage efter sidste holdkamp for den tidligere klub.

Øvrige spillere kan anvendes straks, at de er indplaceret på styrkelisten. Desuden kan turneringslederen give særtilladelse til anvendelse af spillere fx ved forsinket registrering i kartoteket.

7. Kampenes afvikling.

a: Et eksemplar af Skakhåndbogen skal forefindes på spillestedet, enten i papir eller i elektronisk format.

b: Ved hver kamp udpeger hjemmeklubben en kampleder. Kamplederen kan evt. være en af spillerne. Vedkommende kan dog ikke både være kampleder og holdleder i samme match.

Kamplederen skal følge ”Instruks for kampledere i KSUs klubholdturnering”

c: Hver klub udpeger en holdleder pr. hold, der gerne må være en af spillerne.

Holdlederens rettigheder og pligter:

1. Holdlederen skal inden kampens start udfylde resultatkortet med sit holds opstilling.

2. Holdlederen må bekendtgøre tidsoverskridelse.

3. Holdlederen må en gang påminde en holdkammerat om ophør af noteringspligt, såfremt det foregår i holdkammeratens tid.

4. Holdlederen må gøre en holdkammerat opmærksom på, at han har glemt at trykke på sit ur efter at have udført et træk.

5. Holdlederen må på en holdkammerats forespørgsel give vedkommende lov til at modtage eller afslå et remistilbud.

6. Holdlederen skal efter kampens afslutning underskrive resultatkortet

d: Såfremt det ved en kamps begyndelse vides, at et hold ikke stiller fuldtalligt op, skal brætterne stå tomme i bunden.

e: Betænkningstiden er 2 timer pr. spiller til hele partiet. Noteringspligten ophører ved mindre end 5 minutter tilbage på uret.

Ved hurtigafslutning følges anbefaling III.5. Man kan kræve remis med mindre end to minutter på uret, hvis modstanderen ikke kan vinde på normal vis, eller hvis modstanderen ikke forsøger at gøre fremskridt i gevinstførelsen. Afhængig af kamplederens vurdering stopper eller forsætter partiet, som angivet i III.5.1, III.5.2 eller III.5.3.

f: Urene sættes i gang på det aftalte starttidspunkt. En spiller har tabt, hvis vedkommende ikke er mødt senest en time efter det aftalte starttidspunkt.

g: Den arrangerende klubs spillere har sort på de ulige numre.

h: Vedrørende mobiltelefoner gælder for turneringen: Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk kommunikationsudstyr eller enhver form for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk på sig på spillestedet.

I dette reglement tillades sådant udstyr at blive opbevaret i spillerens taske, så længe udstyret er fuldstændig slukket. Det er forbudt for spilleren at bære rundt på en taske, der indeholder et sådant udstyr, medmindre dommeren har givet tilladelse til det. Hvis det er tydeligt, at en spiller har et sådant udstyr på sig under partiet på spillestedet, taber vedkommende partiet og modstanderen vinder.

i: Resultatkortet underskrives efter kampen af begge holdledere samt kamplederen, og oplysningerne herfra indtastes af den arrangerende klub via holdturneringssystemet senest dagen efter kampaftenen.

Såfremt der ønskes indgivet protest, skal dette påføres resultatkortet. Efterfølgende skal protesten uddybes til holdturneringslederen i en mail. Hvis der opstår tvivl om en protest, kan holdturneringslederen forlange at få resultatkortet tilsendt.

Klubberne skal gemme resultatkortene mindst en måned efter turneringens sidste runde.

8. Anvendelse af spillere og reserver

a: Ingen spiller må spille på et lavere hold end vedkommende er tilmeldt. Bemærk at juniorer som deltager i KSUs ”juniorrække Sjælland” godt må deltage fast på et hold i den almindelige holdturnering.

b: En spiller må gerne deltage i KSUs klubholdturnering for en klub og samtidig være spiller i divisionsturneringen for en anden klub.

Ingen spiller må dog samtidig deltage i KSUs klubholdturnering for flere klubber.

c: En spiller, der er idømt karantæne kan ikke deltage i klubholdturneringen i karantæneperioden.

d: Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet på styrkelisten.

e: Hvis spilletiden for to holdkampe overlapper hinanden, må en spiller ikke deltage i begge.

9. Straffebestemmelser.

a: Hvis en klub udebliver fra en kamp eller ikke møder med mindst 5 spillere (i 4-mands grupper 2 spillere), kan turneringslederen bestemme, at alle holdets kampe udgår, og holdet placeres på sidstepladsen.

b: Har en spiller uberettiget deltaget i en kamp, regnes partiet for tabt for vedkommende klub.

c: Turneringslederen kan herudover idømme et hold et strafpoint – for 4-mands hold ½ strafpoint - for enhver overtrædelse af dette reglement.

10. Gruppeplacering.

Placeringen i en gruppe afgøres efter, hvor mange individuelle points klubberne i alt har opnået i deres kampe. Ved ligestilling er den klub bedst placeret, som har opnået flest matchpoints (2 for vundet, 1 for uafgjort og 0 for tabt). Er der stadig ligestilling, er den indbyrdes kamp afgørende. Er der fortsat ligestilling, spilles omkamp, og dette gælder såvel førstepladsen, som hvis placeringen har betydning for nedrykning. Turneringslederen trækker lod om spillested. De implicerede klubber er forpligtet til i videst mulig omfang at anvende de spillere, der er tilmeldt på holdet.

11. Oprykning.

a: Vinderen af mesterrækken rykker op i 2. division af DSUs divisionsturnering i overensstemmelse med reglementet for denne.

b: Vinderen fra 1. til 3. række rykker en række op. Ved 0-2 nedrykkere fra divisionsturneringen, så rykker nr. 2 også en række op. Spilles 4. række i en gruppe, så gælder det samme for denne. Spilles 4. række i to grupper, så rykkes begge vindere op.

Ved 3 nedrykkere fra divisionsturneringen, så rykker kun et hold op fra alle rækker. Ved to grupper i 4. række, så gælder §10, c.

c: Eventuelle rækker med to grupper afgøres det bedste af hold med samme placering i hver sin gruppe, efter flest brætpoint, derefter matchpoint og ved forsat ligestilling omkamp.

d: Fra 4-mands rækken er der ingen oprykning.

12. Nedrykning.

a: Nedrykningen afhænger antallet af nedrykkere fra divisionsturneringen:

-Ved 0 nedrykkere, så rykker et hold ned fra alle rækker

- Ved 1 nedrykker, så rykker to hold ned fra alle rækker

- Ved 2 nedrykkere, så rykker tre hold ned fra alle rækker

- Ved 3 nedrykkere, så rykker tre hold ned fra alle rækker

b: Turneringslederen kan ved en ledig plads genoprykke et hold.

c: Eventuelle rækker med to grupper afgøres det dårligste af hold med samme placering i hver sin gruppe, efter færrest brætpoint, derefter matchpoint og ved forsat ligestilling omkamp.

d: Fra 5.række er der ingen nedrykning.

13. Omkampe.

Såfremt det er nødvendigt at spille omkampe pga. ligestilling eller om hhv. ekstraordinær op- eller nedrykning og omkampen slutter uafgjort, findes en vinder således: Det hold som vinder bræt 1 vinder kampen. Slutter dette parti remis, tages bræt 2 osv. Slutter alle partier remis, foretager turneringslederen lodtrækning.

14. Turneringsindskud og præmier.

KSUs bestyrelse fastsætter turneringsindskuddet pr. hold samt præmiernes antal og størrelse i de enkelte grupper.

(Intet indskud i 2021/22)

Oktober 2021

 

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
1. række Tabel
2. række Tabel
3. række Tabel
4. række Tabel
5. række Tabel
6. række (hold med 4 spillere) Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res
26-03-2022 3. række Herlev 2 - Lyngby-Virum 2 (5 - 3)
26-03-2022 4. række ØBRO 7 - Amager 3 2½ - 5½
26-03-2022 4. række Valby 3 - ØBRO 6 ½ - 7½
26-03-2022 3. række Caissa Gladsaxe 2 - Amager 2 ½ - 7½
26-03-2022 3. række Odysseus 3 - Tårnby 1 4 - 4
26-03-2022 3. række Skak for sjov 1 - Damhus 2 7 - 1
26-03-2022 2. række Ishøj 1 - ØBRO 5 5½ - 2½
26-03-2022 2. række Fr.berg 3 - Nørrebro 3 5 - 3
26-03-2022 2. række Gentofte 1 - Fr.berg 2 2½ - 5½
26-03-2022 2. række Tåstrup 1 - Brønshøj 4 5 - 3
26-03-2022 1. række K41 1 - Brøndby 1 5½ - 2½
26-03-2022 1. række Valby 2 - Seksløberen 1 2 - 6
26-03-2022 1. række Lyngby-Virum 1 - Herlev 1 4 - 4
26-03-2022 Mesterrækken Damhus 1 - ØBRO 3 3½ - 4½
26-03-2022 Mesterrækken Nørrebro 2 - Odysseus 2 4½ - 3½
26-03-2022 Mesterrækken BMS 3 - Valby 1 3½ - 4½
26-03-2022 4. række Valby 4 - Ishøj 2 6 - 2
26-03-2022 Mesterrækken ØBRO 4 - BMS 2 2 - 6
26-03-2022 1. række Amager 1 - Hvidovre 1 4 - 4
26-03-2022 4. række Amager 4 - Hvidovre 2 3 - 5
24-03-2022 1. række K41 1 - Lyngby-Virum 1 2½ - 5½
22-03-2022 4. række Hvidovre 2 - Ishøj 2 5½ - 2½
22-03-2022 5. række ØBRO 8 - BMS 4 4 - 4
17-03-2022 1. række Valby 2 - Hvidovre 1 2 - 6
17-03-2022 Mesterrækken Odysseus 2 - Valby 1 3 - 5
16-03-2022 3. række Lyngby-Virum 2 - Tårnby 1 3½ - 4½
16-03-2022 1. række Seksløberen 1 - Herlev 1 7 - 1
16-03-2022 2. række ØBRO 5 - Tåstrup 1 2½ - 5½
15-03-2022 3. række Caissa Gladsaxe 2 - Odysseus 3 5½ - 2½
14-03-2022 2. række Ishøj 1 - Brønshøj 4 5 - 3
14-03-2022 3. række Herlev 2 - Damhus 2 6½ - 1½
14-03-2022 1. række Brøndby 1 - Amager 1 1½ - 6½
10-03-2022 4. række Valby 4 - ØBRO 7 2½ - 5½
10-03-2022 2. række Ishøj 1 - Gentofte 1 5 - 3
10-03-2022 Mesterrækken Nørrebro 2 - ØBRO 4 4½ - 3½
10-03-2022 Mesterrækken ØBRO 3 - BMS 2 1½ - 6½
09-03-2022 2. række Fr.berg 3 - Brønshøj 4 6 - 2
09-03-2022 6. række (hold med 4 spillere) Fr.berg 4 - Skak for sjov 2 3 - 1
08-03-2022 4. række Amager 4 - Valby 3 2½ - 5½
08-03-2022 4. række Amager 3 - ØBRO 6 1½ - 6½
08-03-2022 3. række Amager 2 - Skak for sjov 1 3½ - 4½
08-03-2022 Mesterrækken Damhus 1 - BMS 3 3 - 5
08-03-2022 6. række (hold med 4 spillere) Nørrebro 4 - Blindes Skakklub 1 1½ - 2½
07-03-2022 2. række Nørrebro 3 - Fr.berg 2 3 - 5
03-03-2022 4. række Valby 4 - Amager 4 (4 - 4)
03-03-2022 Mesterrækken Odysseus 2 - BMS 3 4½ - 3½
03-03-2022 1. række K41 1 - Hvidovre 1 1 - 7
03-03-2022 Mesterrækken Valby 1 - BMS 2 2 - 6
02-03-2022 3. række Lyngby-Virum 2 - Odysseus 3 3½ - 4½
02-03-2022 2. række Fr.berg 2 - Tåstrup 1 1½ - 6½