Arbejder ...

loading

Delegeretmødets beslutning 26/3-2023

Forsamlingen enedes om følgende formulering: Som forsøgsordning afvikles A-rækken i to grupper af mindst 6 hold i sæsonen 2023-2024. De to vinderhold af A-rækkerne rykker op i Mesterrækken. Ordningen tages op til vurdering på delegeretmøde i 2024. JA bad om, at det blev ført til referat, at han som bestyrelsesmedlem ikke kunne bakke op om den nye formulering. Herefter blev der stemt om bestyrelsens forslag vedr. 6-mandshold i A-rækken. Forslaget blev vedtaget med 16 for, 7 imod samt 4 stemmer, som undlod at stemme.

Holdturneringsreglement (Redigeret 2023)

§ 1 Turneringsledelse

A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at Turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement. Hvis TL i en sag er inhabil overgår beslutningskompetencen til bestyrelsen.

B) Turneringskomite. Turneringskomiteen består af en af hovedkredsbestyrelsen udpeget formand og to af delegeretmødet udpegede medlemmer. TL kan ikke være medlem af turneringskomiteen.
Turneringskomiteen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende holdturneringen, som indankes for den. Protest mod en af TL truffet afgørelse skal indsendes til turneringskomiteens formand senest 10 dage efter, at TL har afsagt sin kendelse

§ 2 Inddeling
Mesterrække: En gruppe med, så vidt muligt 8 hold.

A-rækker: En gruppe med, så vidt muligt 8 hold. Se ovenstående tekst (2 a-rækker med min. 6 hold)

B- rækker: I grupper med max 8 hold (benævnt B -række 1 og B -række 2 osv..).  Der er fri tilmelding.

C-rækker: Et antal grupper med 4 til 8 hold (benævnt C-række 1, C-række 2 osv.).  Holdene må højst have 1300 i snit i rating.
Det tilstræbes, at grupperne dannes, så holdene får mindst mulig kørsel.

§ 3 Holdenes størrelse

I Mesterrækken består holdet af 8 spillere og i A-rækken består holdene af 6 spillere. I B-rækken og C-rækken består holdene af 4 spillere.

§ 4 Spilledage

A) I mesterrækken afvikles runderne samme søndage som 2. division i DSU’s divisionsturnering. I de øvrige rækker afvikles runderne på hjemmeholdets spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag lørdag og søndag. Turneringslederen planlægger ikke runder i vinterferien.

B) Ønsker en klub en spilledato og /eller et spilletidspunkt ændret, rettes der henvendelse til modstanderklubben og til TL senest ved turneringens start

C) Ved uenighed om spilledato og /eller spilletidspunkt spilles der efter turneringsplanen. Så frem afstanden mellem de to klubber er over 70 km, kan den gæstende klub dog altid kræve kampen spillet på en søndag. ”Internettets Krak spillested til spillested normal kørevej” er udgangspunkt for beregning af kilometerafstand mellem to klubber.

Hvis en klub har mere end 70 km. til spillestedet i sidste runde, kan klubben forlange sin kamp spillet på en søndag.

D) Ændring af spilledato, og/eller spilletidspunkt skal godkendes af TL. Aftaler om ændringer skal foreligge skriftlig.

E) En klub vil kunne kræve aflysning på grund af vejrlig, så frem dette er af en sådan karakter, at al udkørsel må anses for umulig eller urimeligt farlig. TL skal dog orienteres så tidligt som muligt på spilledagen - absolut senest 1 time før det planlagte spilletidspunkt. Ny spilledag og -tid aftales snarest muligt. Kampen skal så vidt muligt afvikles inden næste runde. TL kan fastsætte en spilledato, hvis ikke klubberne kan blive enige om et spilletidspunkt inden for rimelig tid. Så frem TL er medlem af en involveret klub træffer bestyrelsen de nødvendige afgørelser i sagen.

§ 5 Kampens afvikling

A) Der spilles efter Fides regler for skak. Herunder noteringspligt. Så frem en spiller bevilges noteringsfrihed af TL, sker der ingen reduktion i betænkningstiden. I alle rækker rates partierne - hvis det er muligt også med Elo rating.

Partier i omkampe, der bliver spillet efter holdturnerings ordinære runder, rates ikke.

B) Klubber, der har hjemmebane (arrangerende klub), stiller brætter, brikker og ure samt holdleder og

kamplederskilt(e) til rådighed for kampens afvikling. Så frem den arrangerende klub ikke råder over tilstrækkeligt materiel, anmodes den gæstende klub senest 8 dage før spilledagen om at medbringe det nødvendige materiel.

C) Det gæstende hold er forpligtet til at respektere restriktioner, der måtte hvile på hjemmeholdets
lokaler.

D) I holdturneringen er rygning ikke tilladt i spillelokalet

E) I mesterrækken starter kampene kl. 12.00, og betænkningstiden er 90 minutter til de første 40 træk plus 30 minutter til de resterende træk med et tillæg på 30 sekunder pr. træk fra træk 1. Der anvendes elektroniske ure.

F) A-og B-rækken starter kl. 19.30, hvis ikke andet er aftalt. Betænkningstiden er 90 minutter med et tillæg på 30 sekunder fra træk 1. Der anvendes elektroniske ure.

C-rækken startes kl. 19.00 hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 3 timer. Hver spiller har 1,5 timer til hele partiet. Der anvendes elektroniske ure.

H) Hjemmeholdet spiller hvid ved lige og sort ved ulige brætnumre.

I) Hver klub udpeger en holdleder, der gerne må være en af spillerne (se holdlederens huskeliste).

Holdlederen må bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom han har ret til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at han havde glemt at standse sit ur efter udført træk. Holdlederne skal præsenteres før kampen, og de skal bære holdledermærkat eller -skilt.

J) Klubben på hjemmebane udpeger en kampleder, der skal lede kampen (se kampleder instruks)

Kamplederens opgaver fremgår af Fides regler § 13. I sidste runde skal der være 1 ikke-spillende

kampleder.

I de øvrige runder bør kamplederen ikke spille med. Kamplederen skal præsenteres før kampen, og han skal bære kampleder mærkat eller - skilt.

K) Kampleder og holdleder må ikke være en og samme person.

L) Protest mod en afgørelse truffet af kamplederen skal anføres i indberetningen under
bemærkninger. Nærmere redegørelse for protesten indsendes til TL senest 4 dage efter
spilledagen.

M) Enhver spiller som ankommer til skakbrættet mere end en time efter rundens start, taber partiet.

§ 6 Styrkeliste og holdopstilling

A) Klubberne skal oprette en styrkeliste omfattende alle klubbens spillere inden den af TL fastsatte dato. På denne skal klubbens stærkeste spiller være placeret som nr. 1, den næst stærkeste spiller som nr. 2 osv. Styrkelisten kan opstilles efter ratingtal, nyere resultater m.v. efter klubbens afgørelse.

Formanden skal ved sin underskrift (mail accept) attestere, at styrkelistens spillere er tilmeldt Dansk Skak Union gennem klubben, og at de ikke er tilmeldt divisionsturneringen for en anden klub.
To eller flere klubber kan stille fælleshold og det er så alle klubbernes hold der er fælleshold.

B) På den indsendte styrkeliste afmærkes de enkelte holds spillere med rækkebetegnelse og brætnummer. Man afmærker kun de spillere, som har givet tilsagn om at spile holdkampe. Spillere, som man derfor må "springe over" på styrkelisten, vil dog kunne bruges som reserver, hvis nogen af de tilmeldte spillere er forhindret. Alle spillere som ikke er tilmeldt et hold, kan bruges som reserver

(§7).

Alle tilmeldte spillere på klubbens førstehold skal være placeret højere på styrkelisten end første spiller på andetholdet, og alle spillere på andet holdet skal være placeret højere end første spiller på tredjeholdet osv.

C) Deltager en klub i divisionsturneringen skal styrkelisten fra nr. 1 til og med sidste bræt på sidste divisionshold, være sammenfaldende med styrkelisten til hovedkredsen.

D) En spiller kan godt spille for en klub i en anden hovedkredsturnering og divisionsturneringen og samtidig deltage i 2. HK´s holdturnering forudsat spilleren er medlem af en klub i 2. HK. Spillere kan ikke skifte mellem to klubbers styrkeliste efter 31/12.

 § 7 Anvendelse af spillere og reserver

A) Ingen spiller må spille på et lavere hold, end han er tilmeldt.

B) Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet på styrkelisten.

C) En spiller, der ønskes anvendt som reserve, må ikke stå højere på klubbens styrkeliste end den spiller, der spiller sidste bræt på det ovenfor liggende hold.

D) Møder et hold med færre end 8 henholdsvis 6 eller 4 spillere, skal spillerne placeres fra bræt nummer et og nedefter. Udebliver en spiller uden at have sendt afbud, kan en reserve fra styrkelisten, placeret på listen efter udebliveren, indsættes på den udeblevnes plads, efter at der er forløbet en halv time af spilletiden.

E) Deltager en spiller i to kampe i samme runde, må spilletiden for de to kampe ikke gribe ind over hinanden.

F) En spiller må tidligst anvendes, når hans indmeldelse er modtaget af kartoteksføreren (se også § 8 C).

§ 8 Ændring af holdopstilling

A) Ændring i holdopstilling og styrkeliste kan ikke ske i sæsonen. Nye medlemmer kan indplaceres på eksisterende hold og hvis en spiller derved ”rykker ud” af et hold er han spilleberettiget på det øverste af klubbens øvrige hold.

B) Spillere, der har været tilmeldt et trukket hold eller et udgået hold, kan ikke anvendes på noget lavere hold i resten af sæsonen.

C) Et nyt medlem, der ønskes anvendt i turneringen som spiller eller reserve, kan indplaceres på hold og styrkeliste efter ønske, meddeles til TL senest dagen før spilledagen. Han er dog kun spilleberettiget, så frem hans indmeldelse er modtaget af kartoteksføreren gennem klubben, og såfremt han ikke i samme sæson har deltaget for en anden klub i divisions- eller hovedkredsturneringen, medmindre klubskiftet skyldes bopælsforandring.

§ 9 Straffebestemmelser

A) Udebliver eller trækker et hold med 8 spillere sig fra en kamp eller møder det ikke med mindst 5 spillere, annulleres alle holdes kampe, og holdet placeres på sidstepladsen.

B) Udebliver eller trækker et hold med 4 spillere sig fra en kamp, eller møder det ikke med mindst 3 spillere, annulleres alle holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen.

C) Anvendes en spiller ulovligt, vil den pågældendes parti - uanset resultatet - være vundet af modstanderen.

D) Turneringslederen kan idømme et hold i mester - og A-rækken et strafpoint for enhver overtrædelse af dette reglement. Turneringslederen kan idømme et hold i B-rækken et halvt strafpoint for enhver overtrædelse af dette reglement.

E) Gennemfører et hold ikke hele turneringen kan TL kræve 500 kr. i gebyr af klubben til hovedkredsen.

F) For hver udebleven eller manglende spiller på et hold, idømmer turneringslederen holdet ½ strafpoint  med mindre, der er en gyldig grund til udeblivelsen. Dette gælder dog ikke hvis en spiller indsættes efter 1/2 time.

G) Mobilregel tilføjelse i EMT, Divisionsturnering og andre reglementer DSU-turneringer, herunder

2.hovedkreds holdturnering: Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk kommunikationsudstyr eller enhver form for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk, på sig på spillestedet.

I dette reglement tillades sådant udstyr at blive opbevaret i spillerens taske, jakke eller ligge synligt på bordet, så længe udstyret er fuldstændigt slukket. Det er forbudt for spilleren at bære rundt på en taske eller jakke der indeholder et sådant udstyr medmindre dommeren har givet tilladelse til det. Hvis det er tydeligt, at en spiller har et sådant udstyr på sig under partiet på spillestedet, taber han partiet, og modstanderen vinder.

§ 10 Placering

A) Placeringen i en gruppe afgøres af, hvor mange brætpoint holdene i alt har opnået i deres kampe.

B) Ved ligestilling er det hold bedst placeret, der har flest matchpoint. Der gives to matchpoint for vundet holdkamp, et for uafgjort og nul for tabt.

C) Ved eventuel fortsat ligestilling er indbyrdes kamp(e) afgørende for placeringen.

D) Er der fortsat ligestilling, og placeringen har betydning for op- og/eller nedrykning, spilles omkamp(e), indtil en vinder er fundet.

§ 11 Oprykning

A) Fra mesterrækken rykker så mange hold op, som divisionsturneringen muliggør (mindst et hold) Fælleshold kan pt. ikke rykke op i divisionen.

B) Vinderen fra A-rækken rykker op i mesterrækken. I tilfælde af ekstraordinær oprykning til mesterrækken næstbedste placering, osv.

C) Vinderne af B-rækkerne oprykkes til i A-rækken og tager evt. deres 2.hold med sig. I tilfælde af vinderen ikke, ønsker at rykke op går chancen videre til næstbedste placering osv.

§ 12 Nedrykning

A) Fra M-rækken rykker et antal hold ned svarende til antallet af nedrykkere fra 2. division som nedenfor: 0 eller 1 nedrykkere fra 2. division: nr. 8 rykker ned i A-rækken 2 nedrykkere fra 2. division: nr. 7 og 8 rykker ned i A-rækken

Og så fremdeles.

B) Fra A-rækken rykker nr. 7 og 8 ned i B-rækken.

Ny A-række består af nedrykker fra mesterrækken og de oprykkede B-hold, samt så mange af de bedst placerede hold i A-rækken i den sluttede turnering, som der er plads til. Mangler der hold i A-rækken, foretages supplerende oprykning fra B-rækken.

C) Der er ingen nedrykning fra B rækken.

Der er fri tilmelding i B rækken.

§ 13 Turneringsplaner

Fra holdsiden 2. Hovedkreds (2-hk.dk) kan klubben før første runde modtage turneringsplaner, turneringsreglement, klubfortegnelse og resultatkort.

§ 14 Turneringsindskud og præmier

A) Turneringsindskuddet fastsættes af hovedkredsbestyrelsen og meddeles i turneringsindbydelsen.

B) De to bedst placerede hold i hver gruppe modtager præmier. I grupper med 4 hold er det dog kun vinderen, der modtager præmie. Præmierne overføres til klubbens konto.

C) Spillere, der deltager i alle et holds kampe og opnår maksimum score, præmieres.

D) Så frem en klub ikke ønsker at rykke et hold op i den følgende sæson, kan holdet ikke vinde præmie i denne.
Præmien overgår derfor til den næstbedste placering.

 

§ 15 Rejsetilskud

Klubberne kan efter ansøgning til hovedkredsen få udbetalt et beløb til dækning af en del af udgifterne i forbindelse med udekampe. Reglerne for beregning fastsættes af hovedbestyrelsen og meddeles hvert år af hovedkredskassereren til de berørte klubbers kasserer.

§ 16 Dispensation

TL kan i særlige tilfælde dispensere fra dette reglement.

 

 

Rækker

Navn
Mesterrækken Tabel
A-række 1 Tabel
A-række 2 Tabel
B-brække 1 Tabel
B- række 2 Tabel
C-række 1 Tabel

Seneste resultater

Dato Række Hold Res